Cos de Gestió (T2) de la Generalitat de Catalunya, Opció General, Part específica
Llibre

Cos de Gestió (T2) de la Generalitat de Catalunya, Opció General, Part específica

Temari 2

Català
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-328-6
Any d'edició:
2022
Pàgines:
406

Aquest Temari 2 de la Part específica (opció general) forma part de la col·lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves selectives per a l'accés a l'escala de gestió d'administració general del Cos de Gestió d'administració de la Generalitat de Catalunya, i desenvolupa els temes 14 a 26, exigits pel programa oficial, publicat per la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol (DOGC núm. 8720). Aquesta edició és vàlida per als processos de reposició, estabilització i promoció interna.
Considerem que aquest material constitueix l'eina més eficaç per a la preparació del procés selectiu a què es dirigeix, i estem segurs que l'ajudarà en la consecució de l'objectiu, seu i nostre, d'accedir a aquesta categoria de la funció pública.

Tema 14. Convenis. Definició i tipus de convenis. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut. Tràmit. Extinció. Efectes de la resolució dels convenis. El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.
Tema 15. L'activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió.Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Procediment d'ajuts.
Tema 16. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
Tema 17. Els programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats. L'aplicació a la Generalitat de Catalunya dels pressupostos orientats a resultats. La gestió pressupostària: els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs.
Tema 18. El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).
Tema 19. Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
Tema 20. Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
Tema 21. Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
Tema 22. Registre general de personal. Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Responsabilitat per la gestió dels serveis i responsabilitat disciplinària.
Tema 23. Competències en matèria de seguretat i salut en el treball. Els serveis de prevenció de riscos laborals: els delegats i delegades de prevenció, i el comitè de seguretat i salut laboral. Prevenció en matèria d'assetjament sexual i psicològic en el treball.
Tema 24. El model d'atenció ciutadana. Portals d'accés del ciutadà. La carpeta del ciutadà i ciutadana. Els formularis. La petició genèrica. El model d'atenció empresarial. El portal d'accés de l'empresa. La Finestreta única empresarial.
Tema 25. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
Tema 26. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica de la ciutadania en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació