Cos de Gestió, Part comuna (T2) de la Generalitat de Catalunya
Llibre

Cos de Gestió, Part comuna (T2) de la Generalitat de Catalunya

Temari 2

Català
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-756-7
Any d'edició:
2024
Pàgines:
558

Aquest Temari 2 de la Part comuna a totes les opcions forma part de la col·lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves selectives per a l'accés a l'escala de gestió d'administració general del Cos de Gestió d'administració de la Generalitat de Catalunya, i desenvolupa els temes 13 a 24 exigits pel programa oficial, publicat per la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol (DOGC núm. 8720).
Considerem que aquest volum, juntament amb la resta de llibres teòrics de Temari, tant de la Part comuna com de la Part específica i el volum de Qüestionaris i competències professionals, constitueix l'eina més eficaç per a la preparació del procés selectiu a què es dirigeix.

Tema 13. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. El model català d'administració electrònica. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració de la Generalitat. L'atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L'espai digital de la ciutadania i de l'empresa. El registre electrònic. Dades i documents que no cal aportar davant l'Administració.
Tema 14. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració.
Tema 15. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L'activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.
Tema 16. Potestat d'inspecció i control de les administracions públiques. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
Tema 17. El model de finançament. La Llei de finances públiques de Catalunya. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.
Tema 18. Classes de personal al servei de les administracions públiques. Ordenació dels cossos i categories professionals de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Ordenació dels llocs de treball.
Tema 19. Accés a l'ocupació pública. Oferta d'ocupació pública. Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés de les persones ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna.
Tema 20. Provisió de llocs de treball de personal funcionari de carrera i laboral fix. Mobilitat del personal. Remoció. Fi de la relació de servei del personal.
Tema 21. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Drets del personal. Règim disciplinari.
Tema 22. Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
Tema 23. Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública.
Tema 24. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics i abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació