Cos de Gestió, Part comuna (T1) de la Generalitat de Catalunya
Llibre

Cos de Gestió, Part comuna (T1) de la Generalitat de Catalunya

Català
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-755-0
Any d'edició:
2023
Pàgines:
522

Aquest Temari 1 de la Part comuna a totes les opcions forma part de la col·lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves selectives per a l'accés a l'escala de gestió d'administració general del Cos de Gestió d'administració de la Generalitat de Catalunya, i desenvolupa els temes 1 a 12 exigits pel programa oficial, publicat per la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol (DOGC núm. 8720).
Considerem que aquest volum, juntament amb la resta de llibres teòrics de Temari, tant de la Part comuna com de la Part específica i el volum de Qüestionaris i competències professionals, constitueix l'eina més eficaç per a la preparació del procés selectiu a què es dirigeix.

Tema 1. L'ètica pública. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Normativa en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Definicions. Àmbit d'aplicació. Transparència en l'activitat pública. Obligacions de transparència. Límits a les obligacions de transparència.
Tema 2. El dret d'accés a la informació pública: límits i accés parcial a la informació pública. Exercici del dret d'accés a la informació pública: procediment, requisits i garanties. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
Tema 3. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat i delegada de protecció de dades.
Tema 4. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat.
Tema 5. Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d'òrgans. Bon govern: el dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, les cartes de servei i la millora de la qualitat normativa.
Tema 6. Sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.
Tema 7. Unió Europea. Àmbits d'actuació. La ciutadania de la Unió Europea.
Tema 8. Règim jurídic del sector públic. Composició del sector públic. Principis d'actuació i funcionament. Els òrgans administratius. Els òrgans consultius. Competència, delegació, avocació, encàrrec de gestió i delegació de signatura.
Tema 9. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
Tema 10. La jerarquia de les normes jurídiques. El principi de legalitat. El reglament. Les classes de reglament. La titularitat de la potestat reglamentària, la jerarquia dels reglaments i el principi d'inderogabilitat singular dels reglaments.
Tema 11. L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
Tema 12. Les persones interessades en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació