Cos Superior (Qüestionaris) de la Generalitat de Catalunya. Part comuna a totes les opcions
Llibre

Cos Superior (Qüestionaris) de la Generalitat de Catalunya. Part comuna a totes les opcions

Qüestionaris i competències

Català
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-761-1
Any d'edició:
2023
Pàgines:
820

El present volum de Qüestionaris i Competències Professionals conté un ampli recull d'exercicis pràctics sobre la part comuna del temari per a la preparació de les proves d'accés al Cos Superior de la Generalitat de Catalunya, segons el programa oficial, publicat mitjançant la Resolució PRE/2423/2022 (DOGC núm. 8720, de 29/07/2022).
El llibre ofereix diferents tipus d'exercicis: de competències professionals, tests de temes, tests parcials i simulacres d'examen, més de 1.500 preguntes que constitueixen l'eina més eficaç per a un bon entrenament de l'opositor vers les proves a què s'enfrontarà. Es complementa amb els tres volums teòrics del Temari.
En pàgines interiors disposa de la informació necessària per a accedir a la versió online.

Competències Professionals. Model de qüestionari tipu
Manual d'acollida del personal al servei de la Generalitat de Catalunya
TESTS DE TEMES
Tema 1. Bon govern. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert. Dades obertes.
Tema 2. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. L'administració digital. Model d'administració digital a Catalunya i principals actors en el desenvolupament de l'administració digital. Règim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics.
Tema 3. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.
Tema 4. Sistema de garanties de la transparència. Dret d'accés a la informació pública. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
Tema 5. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. El delegat de protecció de dades. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
Tema 6. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.
Tema 7. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial.
Tema 8. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.
Tema 9. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
Tema 10. Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d'òrgans.
Tema 11. Sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.
Tema 12. La Unió Europea: fundació i evolució. Àmbits d'actuació. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Tema 13. El concepte d'Administració Pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració Pública. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
Tema 14. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
Tema 15. El reglament: concepte i fonament. Les classes de reglaments. El procediment d'elaboració dels reglaments. El principi d'inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d'impugnació dels reglaments. La qüestió d'il·legalitat.
Tema 16. L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
Tema 17. Les persones interessades en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
Tema 18. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració. L'atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L'espai digital del ciutadà i de l'empresa. El registre electrònic. Les oficines d'assistència en matèria de registre.
Tema 19. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L'extranet de les administracions públiques catalanes.
Tema 20. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
Tema 21. El control jurisdiccional de l'Administració Pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Els actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.
Tema 22. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques.
Tema 23. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques. L'informe d'impacte econòmic i social. Els processos de revisió de la despesa.
Tema 24. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
Tema 25. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L'activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.
Tema 26. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
Tema 27. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
Tema 28. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
Tema 29. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.
Tema 30. La gestió pressupostària. L'execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.
Tema 31. Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. Les finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no financer en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) i de l'endeutament.
Tema 32. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. Oferta d'ocupació pública. Accés a l'ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
Tema 33. Drets i deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Règim disciplinari. Les relacions laborals i els sistemes de representació a l'Administració Pública.
Tema 34. Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública.
Tema 35. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics i abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.
TESTS PARCIALS
Test Parcial 1 (Temes 1 a 5)
Test Parcial 2 (Temes 6 a 10)
Test Parcial 3 (Temes 11 a 15)
Test Parcial 4 (Temes 16 a 20)
Test Parcial 5 (Temes 21 a 25)
Test Parcial 6 (Temes 26 a 30)
Test Parcial 7 (Temes 31 a 35)
SIMULACRES D'EXAMEN
Simulacre 1
Simulacre 2
Simulacre 3
Simulacre 4
Simulacre 5
Simulacre 6

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació