Auxiliar Administratiu/iva (Test). Institut Català de la Salut (ICS)
Llibre

Auxiliar Administratiu/iva (Test). Institut Català de la Salut (ICS)

Test del temari específic

Català
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-7186-5
Any d'edició:
2023
Pàgines:
160

Publicació creada per a l'adequada preparació del Temari específic per a la categoria d'Auxiliar Administratiu/iva de l'Institut Català de la Salut, segons la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8823, de 30 de desembre de 2022.

Conté preguntes de tots els temes d'aquest Temari específic, que et seran de gran utilitat per a l'autoavaluació i comprovació dels coneixements adquirits, afavorint així un entrenament eficaç per a la preparació d'aquest tipus de proves.

1. Coneixements en organització del treball en institucions sanitàries

Test n.º 1.1. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El ciutadà com a centre del sistema sanitari català. El dret a la informació i a la confidencialitat. Els drets ARCO (25 preguntas)

Test n.º 1.2. Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d'equip d'atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l'atenció sanitària pública: la condició d'assegurat i beneficiari de l'assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers d'activitats no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de facturació (40 preguntas)

Test n.º 1.3 - 1.4. La documentació clínica: la història clínica administrativa; la terminologia sanitària més habitual en la documentació clínica i la traçabilitat de la història clínica. Tècniques de gestió i control d'arxiu i documentació clínica. Gestió, conservació i destrucció de documents. Gestió de documents electrònics (20 preguntas)

Test n.º 1.5. Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La firma electrònica. El certificat digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant Internet. Finestreta electrònica. Sistemes d'informació a l'Institut Català de la Salut en processos assistencials i de suport administratiu (20 preguntas)

Test n.º 1.6. Organització, mètode de treball i circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa (20 preguntas)

Test n.º 1.7. Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte i funcionalitats. Presentacions (Microsoft PowerPoint): concepte i funcionalitats principals. Correu electrònic: conceptes bàsics, agendes, llistes de distribució. Navegadors. Cerca d'informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8 nivell mitjà) (80 preguntas)

Test n.º 1.8. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blogs i les plataformes virtuals de telecomunicació Moodle , i aplicacions en línea en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d'informació gràfica, sonora i d'imatges fixes i en moviment (conceptes bàsics d'identificació dels principals tipus i formats digitals d'imatge, so i vídeo; obtenció i emmagatzematge d'imatges digitals fixes o en moviment). (Competència ACTIC C3: navegació i comunicación món digital nivell mitjà) (30 preguntas)

2. Competències en organització en l'àmbit de l'Administració pública

Test n.º 2.1. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions (20 preguntas)

Test n.º 2.2. L'Administració Pública: conceptes i principis. El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament:concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria. Els òrgans administratius: competències. Abstenció i recusació. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el procediment administratius (20 preguntas)

Test n.º 2.3. El acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El silenci administratiu i actes presumptes. Eficàcia. nul litat i anul labilitat (20 preguntas)

Test n.º 2.4. El procediment administratiu: Concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d'audiència. Revisió dels actes en via administratiu: revisió d'ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius: concepte i classes (20 preguntas)

3. Coneixements en gestió de personal estatutari

Test n.º 3.1. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema retributiu del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: Retribucions bàsiques i complementaries (20 preguntas)

Test n.º 3.2. Jornada de treball, permisos i llicencies. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col lectiva (20 preguntas)

Test n.º 3.3. El sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions: altes i baixes, terminis (20 preguntas)

4. Coneixements en gestió econòmica i financera

Test n.º 4.1. La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Idees bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostaria. Elements de la comptabilitat de l'Institut Català de la Salut (20 preguntas)

Test n.º 4.2. El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari (20 preguntas)

Test n.º 4.3. La contractació administrativa en el sector públic. Classes de contractes (20 preguntas)

5. Coneixements en Prevenció de riscos laborals

Test n.º 5.1. Riscos a l'àmbit sanitari. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis. Factors de risc ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc psicològics i socials. Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques d'afrontament de l'estrès. Situacions de violència (20 preguntas)

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació