Administratiu/va (T3) de l'Institut Català de la Salut (ICS)
Llibre

Administratiu/va (T3) de l'Institut Català de la Salut (ICS)

Temari 3

Català
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-530-3
Any d'edició:
2023
Pàgines:
482

Té a les seves mans la nova edició del Temari 3 d'Administratiu/va, vàlid per a la preparació de les proves d'accés a aquesta categoria de l'Institut Català de la Salut.
El seu contingut desenvolupa els temes 21 a 30 del programa oficial, publicat per la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre (DOGC de 30/12/2022). Aquest volum es completa amb els Temaris 1 i 2, el llibre de Qüestionaris; i el Temari i Qüestionari (ADAMS Test) Transversal.
En definitiva, es tracta de què aquest manual compleixi l'objectiu que tot opositor persegueix, optimitzar les hores d'estudi i acudir a l'examen amb garanties d'èxit.

Tema 21. Els serveis de prevenció de riscos laborals. Els delegatsades de prevenció i el comitè de seguretat i salut laboral. La detecció i prevenció de l'assetjament sexual i moral al lloc de treball.
Tema 22. L'Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l'Institut Català de la Salut. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris. Règim de personal, econòmic i patrimonial.
Tema 23. Drets i deures del ciutadà. Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d'equip d'atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l'atenció sanitària pública: la condició d'assegurat i beneficiari de l'assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers a les persones no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de facturació.
Tema 24. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Els drets de les persones interessades: drets ARCOPOL. El consentiment. El consentiment dels menors d'edat. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat.
Tema 25. Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa. Cartes de serveis. Atenció a la ciutadania integral. Atenció al públic culturalment divers. Dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Estructura del Model Europeu d'Excel·lència Empresarial (EFQM). Els models d'acreditació a l'Institut Català de la Salut. El procés de millora contínua. La regulació de la transparència en l'activitat pública: disposicions, obligacions i límits.
Tema 26. L'administració electrònica a Catalunya: la seu electrònica, el portal d'Internet, sistemes d'identificació de les administracions públiques, l'actuació administrativa automatitzada. Recepció i registre de documents. El registre i la tramitació de procediments administratius electrònics. Les oficines d'assistència en matèria de registre. Identificació i sistemes de signatura electrònica. Eines de tramitació, comunicació i notificació interadministrativa. Compulsa i còpia electrònica.
Tema 27. La gestió general dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Certificació digital i signatura electrònica. Organització i normativa dels arxius clínics. Història clínica.
Tema 28. Redacció de documents administratius i tipologia de documents. Terminologia sanitària: conceptes bàsics. Terminologia de proves diagnòstiques. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu. Classificació de dades clíniques. Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD): variables que contempla. Terminologia de diagnosis: principal, secundari i complicació.
Tema 29. Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats, taules, formularis, consultes informes, relacions. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte, funcionalitats, taules dinàmiques, funcions i gràfics. Presentacions (Microsoft PowerPoint): disseny i concepte de presentació, preparació i funcionalitats. Correu electrònic: conceptes. Navegadors. Cerca d'informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8, nivell mitjàavançat).
Tema 30. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blocs i les plataformes virtuals de telecomunicació Moodle , i aplicacions en línia en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d'informació gràfica, sonora i d'imatges fixes i en moviment (conceptes mitjà d'identificació dels principals tipus i formats digitals d'imatge, so i vídeo; obtenció, emmagatzematge i reproducció d'imatges digitals fixes o en moviment i de fitxers de so). (Competència ACTIC C3 navegació i comunicació món digital nivell mitjà).

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació