Administratiu/va (T2) de l'Institut Català de la Salut (ICS)
Llibre

Administratiu/va (T2) de l'Institut Català de la Salut (ICS)

Temari 2

Català
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-529-7
Any d'edició:
2023
Pàgines:
368

Té a les seves mans la nova edició del Temari 2 d'Administratiu/va, vàlid per a la preparació de les proves d'accés a aquesta categoria de l'Institut Català de la Salut.

El seu contingut desenvolupa els temes 11 a 20 del programa oficial, publicat per la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre (DOGC de 30/12/2022). Aquest volum es completa amb els Temaris 1 i 3 i el Temari i Qüestionari (ADAMS Test) Transversal.

En definitiva, es tracta de què aquest manual compleixi l'objectiu que tot opositor persegueix, optimitzar les hores d'estudi i acudir a l'examen amb garanties d'èxit.

Tema 11. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociaci col·lectiva. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
Tema 12. Adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari fix. Selecció, provisió, i promoció interna. Selecció temporal a l'Institut Català de la Salut: sistemes de selecció. Mobilitat del personal. La mobilitat voluntària a l'Institut Català de la Salut. Retribucions.
Tema 13. II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut. Sistemes d'incentivació i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d'objectius.
Tema 14. El sistema espanyol de la Seguretat Social. El Text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. La Llei 241997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social: separació i clarificació de les fonts de finançament de la Seguretat Social, prestacions contributives i prestacions no contributives.
Tema 15. Règim general de la Seguretat Social: àmbit, inscripció d'empreses, afiliació, altes i baixes: terminis i procediment. Reconeixement del dret i efectes. La cotització: bases i tipus. La quota: concepte i naturalesa jurídica. Subjectes obligats i subjectes responsables. Naixement i duració de l'obligació de cotitzar. Acció protectora: contingències i prestacions.
Tema 16. Cotitzacions de les situacions següents: incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre retribució, atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga.
Tema 17. La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Ideés bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostària.
Tema 18. El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari. Procedència dels recursos de l'Institut Català de la Salut: Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
Tema 19. Execució del pressupost de l'Institut Català de la Salut. Execució de les despeses. Execució dels ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i les modificacions. El control financer permanent. El control pressupostari intern i extern.
Tema 20. El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: principis generals. El Reglament dels serveis de prevenció.

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació