PERSONAL LABORAL FIX DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PERSONAL LABORAL FIX DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

TEMARI DE LA PART ESPECÍFICA

Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-3896-7
Año de edición:
2020
Páginas:
456
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Educación
Índice

BLOC 1. Marc normatiu i competències professionals

Tema 1. Marc normatiu del sistema educatiu a Catalunya: Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya (objecte, ensenyaments de règim general: educació infantil, criteris d'ordenació pedagògica).

Tema 2. Marc normatiu de la pràctica educativa del segon cicle d'educació infantil: Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil i Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle educació infantil.

Tema 3. Una escola per a tothom: Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (objecte, àmbit subjectiu, mesures i suports per a l'atenció educativa dels alumnes).

Tema 4. Les competències professionals del tècnic especialista en educació Infantil. Les relacions amb l'infant i amb la comunitat educativa. El treball en equip.

BLOC 2. Sobre l'educació infantil

Tema 1. Espai, temps i materials. L'organització de l'espai, el temps i els materials al segon cicle d'educació infantil. Criteris per a la seva selecció, organització i distribució.

Contribució al benestar i al desenvolupament de les capacitats dels infants

Tema 2. El treball globalitzat al parvulari. Opcions metodològiques i organitzatives en el segon cicle d'educació infantil: treball per racons, ambients d'aprenentatge, tallers, projectes, etc. Consideracions, possibilitats d'aplicació. Contribucions de l'ús de la tecnologia digital al treball globalitzat.

Tema 3. Observació i avaluació. Observació, avaluació i documentació pedagògica. Què cal observar al parvulari, per a què observar. Com, què i per a qui documentar.

Importància d'aquests processos en la qualitat educativa del parvulari

Tema 4. La relació amb les famílies La família com a primer element socialitzador. Període d'adaptació a l'escola. Relacions entre la família i l'equip educatiu: propostes per facilitar la comunicació, la col·laboració i la participació.

Tema 5. La pràctica coeducativa per a la igualtat de gènere: el llenguatge, els rols i les actituds que eviten els estereotips de gènere.

Tema 6. El joc. Importància del joc en el desenvolupament de l'infant. Funcions, tipus i classes de jocs. Materials, espais i recursos.

Tema 7. La creativitat. Com ajudar a desenvolupar la creativitat dels infants al parvulari. Criteris, estratègies, actituds, recursos i situacions per fomentar la creativitat. Importància d'educar ciutadans creatius.

Tema 8. Alimentació i nutrició. Requisits per convertir, dins l'aula, les estones dels àpats en moments educatius. Intervenció educativa.

Desenvolupament físic i cognitiu

Tema 9. Desenvolupament motriu. El desenvolupament físic i motriu en l'infant del segon cicle d'educació infantil. Fases del desenvolupament físic i motriu. Evolució de l'esquema corporal. Adquisició de les habilitats motrius. Intervenció educativa.

Tema 10. Desenvolupament cognitiu. El desenvolupament cognitiu en l'infant del segon cicle d'educació infantil . Evolució del pensament la percepció, l'atenció, la memòria. Intervenció educativa .Evolució en el coneixement de l'entorn.

Desenvolupament personal i social

Tema 11. Desenvolupament afectiu i personal. El desenvolupament emocional i afectiu de l'infant del segon cicle d'educació infantil. Educar les emocions. Autoconcepte i autoestima. Autonomia i autoregulació de l'infant. Intervenció educativa.

Tema 12. Desenvolupament social. Socialització i relació. El desenvolupament social en infants del segon cicle d'educació infantil. El treball col·laboratiu a l'aula. El treball col·laboratiu al parvulari: avantatges, estratègies i tipus d'activitats per fomentar la col·laboració i la cooperació entre l'alumnat del segon cicle d'educació infantil.

Desenvolupament de la comunicació i els llenguatges

Tema 13. Llenguatge matemàtic. El desenvolupament del pensament matemàtic en l'infant. Elements afavoridors d'aquest desenvolupament al parvulari: propostes, situacions, espais i materials. Intervenció educativa.

Tema 14. Llenguatge verbal. Literatura infantil. El desenvolupament expressiu i comunicatiu en l'infant del 2n cicle d'educació infantil. Propostes, activitats i recursos per ajudar a desenvolupar el llenguatge oral dels infants i per en afavorir la curiositat en el llenguatge escrit. Intervenció educativa. La literatura infantil: el valor educatiu del conte. Criteris per seleccionar, utilitzar i explicar contes. La influència de la imatge en l'infant.

Tema 15. Llenguatge plàstic i musical. El desenvolupament artístic i creatiu en l'infant del 2n cicle d'educació infantil. Propostes, activitats i recursos per ajudar a desenvolupar el llenguatge plàstic i el musical. Intervenció educativa.

BIBLIOGRAFIA

Resumen

El present volum desenvolupa les matèries específiques per a la preparació de les proves d'accés a les places en règim de personal laboral fix de Tècnic/a Especialista en Educació Infantil del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, publicades al DOGA núm. 8168, del 3 de juliol de 2020.

Conté els temes 1 a 4 referents al marc normatiu i competències professionals, i els temes 1 a 15 sobre l'educació infantil, que s'inclouen en la part específica del programa de matèries, convenientment desenvolupats i actualitzats fins a la data d'edició, mitjançant la incorporació de les novetats legislatives que els afecten.

Pot complementar el seu estudi amb el nostre manual de qüestionaris tipus test, amb els quals podrà autoavaluar-se i entrenar-se eficaçment en exercicis similars als que li seran proposats a l'oposició, constituint una eina didàctica de gran interès i utilitat.

El Programa es completa amb un altre volum que recull els 6 temes de la part general i una bateria de test sobre cadascun d'aquests.

Esperem que aquest material formatiu li sigui d'utilitat per tal d'aconseguir el lloc de treball desitjat.

Otros libros de la materia