Cos de Mestres (T2). Primària
-5%
Llibre

Cos de Mestres (T2). Primària

Temari volum 2

Catalán
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-6226-9
Año de edición:
2022
Páginas:
200

L'editorial MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen una nova edició del temari de Primària per a l'accés al cos de mestres segons el programa oficial vigent.

En aquest volum incloem els temes 15 a 28, elaborats tenint en compte la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, por la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE) i el Decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica.

Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema i bibliografia especialitzada.

Tema 15. La intervenció educativa en la reflexió sistemàtica sobre el llenguatge en l educació primària en relació amb les condicions d ús: el context comunicatiu, els àmbits d ús i el text. L adquisició de la lectura i l escriptura

Tema 16. L educació literària en el context escolar. Manifestacions literàries més importants aplicades a l educació primària. Tècniques i estratègies d utilització de la literatura infantil i juvenil. La biblioteca escolar i la biblioteca d aula com a recursos didàctics en l educació primària

Tema 17. Procés d adquisició i desenvolupament del llenguatge en l educació primària: comprensió i expressió oral, elements no lingüístics que acompanyen la comunicació oral. Estratègies d intervenció educativa

Tema 18. Desenvolupament i característiques del procés lector en l educació primària. Tècniques i estratègies de comprensió lectora en diferents situacions de comunicació i amb diferents tipus de text. La lectura: plans de foment i estratègies d intervenció educativa

Tema 19. Desenvolupament de l expressió escrita en l educació primària. Mètodes i estratègies d aprenentatge. Composició de diferents textos escrits. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. Estratègies d intervenció educativa

Tema 20. L àrea de matemàtiques a l educació primària: enfocament, característiques i propostes d intervenció educativa. Contribució al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum

Tema 21. Resolució de problemes. Diferents classes i mètodes de resolució. Planificació, gestió dels recursos, representació, interpretació i valoració del resultats. Estratègies d intervenció educativa

Tema 22. L aprenentatge dels nombres i el càlcul numèric. Nombres naturals, enters, fraccionaris i decimals. Sistemes de numeració. Relació entre els nombres. Operacions de càlcul i procediments del mateix (càlcul escrit, mental, estimació i calculadora). Intervenció educativa

Tema 23. Les magnituds i la seva mesura. Unitats i instruments de mesura. Estimació i aproximació en les mesures. Recursos didàctics i intervenció educativa

Tema 24. Evolució de la percepció espacial a l educació primària. Elements, formes i relacions geomètriques a l entorn: classificació i representació. Intervenció educativa

Tema 25. Recollida, organització i representació de la informació. Taules de dades. Tipus de gràfics. Aplicacions en les diferents àrees i en la interpretació de dades. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per al tractament de dades

Tema 26. L àrea de llengua catalana i literatura en l educació primària: enfocament i característiques. Contribució de l àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d avaluació. Relació amb altres àrees del currículum

Tema 27. La literatura catalana en el context escolar. Manifestacions literàries més importants aplicades a l educació primària. Tècniques i estratègies d utilització de la literatura infantil. La biblioteca escolar com a recurs didàctic en l educació literària

Tema 28. L àmbit de llengües en l educació primària: ensenyament integrat. Transferència de coneixements d una llengua a una altra. Contribució des de les àrees lingüístiques a l assoliment de la competència plurilingüe i intercultural

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació