PERSONAL LABORAL FIX DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PERSONAL LABORAL FIX DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

TEMARI I TEST DE LA PART GENERAL

Autoría:
Silva García, Luis (Autor)
Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-3895-0
Año de edición:
2020
Páginas:
394
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Educación
Índice

TEMARI

Tema 1. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: les competències en matèria d'educació

Tema 2. L'Estatut dels Treballadors. El contracte de treball: durada, modificació, suspensió i extinció

Tema 3. L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic: drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics

Tema 4. El VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. Retribucions. Jornada. Vacances. Permisos. La selecció i la contractació del personal. El període de prova. La mobilitat. El concurs de canvi de destinació. Règim disciplinari

Tema 5. Administració pública i ciutadania, en especial la protecció de dades de caràcter personal. Organització de l'Administració de la Generalitat. Estructura i competències del Departament d'Educació

Tema 6. La prevenció dels riscos laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos laborals i mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional. Prevenció d'accidents i primers auxilis

TEST

Test n.º 1. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: les competències en matèria d'educació (45 preguntes)

Test n.º 2. L'Estatut dels treballadors. El contracte de treball: durada, modificació, suspensió i extinció (25 preguntes)

Test n.º 3. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics (25 preguntes)

Test n.º 4. El VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Classificació professional. Retribucions. Jornada. Vacances. Permisos. La selecció i la contractació del personal. El període de prova. La mobilitat. El concurs de canvi de destinació. Règim disciplinari (25 preguntes)

Test n.º 5. Administració pública i ciutadania, en especial la protecció de dades de caràcter personal. Organització de l'Administració de la Generalitat. Estructura i competències del Departament d'Educació (75 preguntes)

Test n.º 6. La prevenció dels riscos laborals. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Riscos laborals i mesures de protecció per al desenvolupament de les funcions de la categoria professional. Prevenció d'accidents i primers auxilis (50 preguntes)

Resumen

Manual de desenvolupament del programa establert en la convocatòria del procés selectiu de nou accés per cobrir places en règim de personal laboral fix de Tècnic/a Especialista en Educació Infantil del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, segons la Resolució Edu/1562/2020, d'1 de juliol, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8168, de 3 de juliol de 2020.

S'inclouen els sis temes corresponents a la part general del temari tractats amb profunditat i rigor, i incorporen les últimes novetats legislatives per assegurar la seva actualització fins a la data d´edició.

També s'inclouen qüestionaris de preguntes tipus test de cada tema amb la finalitat d'oferir una eina amb la qual podrà comprovar els coneixements adquirits.

Solament ens queda animar-li perquè obtingui d'aquest material el millor aprofitament possible i pugui, així, accedir al lloc de treball desitjat.

Otros libros de la materia