Cos de Mestres. (T1) Pedagogia Terapèutica
Llibre

Cos de Mestres. (T1) Pedagogia Terapèutica

Catalán
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-7167-4
Año de edición:
2023
Páginas:
196

MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen una nova edició del temari de Pedagogia Terapèutica per a l'accés al cos de Mestres segons el programa oficial vigent.

En aquest volum incloem els tretze primers temes, elaborats tenint en compte la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE), el Decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica i el Decret 21/2023, de 7 de febrer, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació infantil.

Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema i bibliografia especialitzada.

Tema 1. L'evolució de l'educació especial a Europa a les darreres dècades: de la institucionalització i del model clínic a la normalització de serveis i el model pedagògic

Tema 2. L'educació especial en el marc de la LOGSE. El seu desenvolupament normatiu. El concepte d'alumnes amb necessitats educatives especials

Tema 3. El procés d'identificació i de valoració de les necessitats educatives especials dels alumnes i la seva relació amb el currículum. Decisions d'escolarització

Tema 4. El centre ordinari i la resposta a les necessitats especials dels alumnes. El Projecte Educatiu i el Projecte Curricular en relació amb aquests alumnes. Les adaptacions curriculars

Tema 5. El centre específic d'educació especial. Característiques del Projecte Educatiu i del Projecte Curricular: referents bàsics i criteris per a la seva elaboració

Tema 6. L'orientació en el procés educatiu dels alumnes amb necessitats educatives especials. Estructura i organització i funció de l'orientació d'aquests alumnes

Tema 7. Els recursos materials i personals per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Recursos de l'escola. Recursos externs a l'escola. Col·laboració entre serveis específics i serveis ordinaris Tema 8. El mestre d'educació especial. Funcions. Modalitats d'intervenció. Relació amb la resta dels mestres del centre i amb els serveis de suport externs a l'escola

Tema 9. La participació de la família en l'educació dels alumnes amb necessitats educatives especials. Canals de participació. El paper dels pares en la presa de decisions sobre l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials

Tema 10. Els alumnes i les alumnes d'educació infantil. Desenvolupament evolutiu en els diferents àmbits: físic, motriu, cognitiu, lingüístic, afectiu i social. Alteracions en el desenvolupament Tema 11. Les necessitats educatives especials en l'etapa d'educació infantil. La resposta educativa a les necessitats especials d'aquests alumnes en el Projecte Educatiu i ens les programacions. El pla de suport individualitzat

Tema 12. Els alumnes i les alumnes d'educació primària. Desenvolupament evolutiu en els diferents àmbits: motriu, cognitiu, lingüístic, afectiu i social. Alteracions en el desenvolupament

Tema 13. Les necessitats educatives especials en l'etapa d'educació primària. La resposta educativa a les necessitats especials d'aquests alumnes en el Projecte Curricular i a les programacions. Les adaptacions curriculars

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació