PERSONAL LABORAL FIX DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PERSONAL LABORAL FIX DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN EDUCACIÓ INFANTIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

TEST DE LA PART ESPECÍFICA

Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-3897-4
Año de edición:
2020
Páginas:
156
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Educación
Índice

BLOC 1. Marc normatiu i competències professionals

Test n.º 1. Marc normatiu del sistema educatiu a Catalunya: Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya (objecte, ensenyaments de règim general: educació infantil, criteris d'ordenació pedagògica) (20 preguntes).

Test n.º 2. Marc normatiu de la pràctica educativa del segon cicle d'educació infantil: Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil i Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle educació infantil (20 preguntes).

Test n.º 3. Una escola per a tothom: Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (objecte, àmbit subjectiu, mesures i suports per a l'atenció educativa dels alumnes) (20 preguntes)

Test n.º 4. Les competències professionals del tècnic especialista en educació Infantil. Les relacions amb l'infant i amb la comunitat educativa. El treball en equip (32 preguntes).

BLOC 2. Sobre l'educació infantil

Test n.º 1. Espai, temps i materials. L'organització de l'espai, el temps i els materials al segon cicle d'educació infantil. Criteris per a la seva selecció, organització i distribució (20 preguntes)

Contribució al benestar i al desenvolupament de les capacitats dels infants

Test n.º 2. El treball globalitzat al parvulari. Opcions metodològiques i organitzatives en el segon cicle d'educació infantil: treball per racons, ambients d'aprenentatge, tallers, projectes, etc. Consideracions, possibilitats d'aplicació. Contribucions de l'ús de la tecnologia digital al treball globalitzat (20 preguntes).

Test n.º 3. Observació i avaluació. Observació, avaluació i documentació pedagògica. Què cal observar al parvulari, per a què observar. Com, què i per a qui documentar (20 preguntes)

Importància d'aquests processos en la qualitat educativa del parvulari

Test n.º 4. La relació amb les famílies La família com a primer element socialitzador. Període d'adaptació a l'escola. Relacions entre la família i l'equip educatiu: propostes per facilitar la comunicació, la col·laboració i la participació (20 preguntes)

Test n.º 5. La pràctica coeducativa per a la igualtat de gènere: el llenguatge, els rols i les actituds que eviten els estereotips de gènere (20 preguntes)

Test n.º 6. El joc. Importància del joc en el desenvolupament de l'infant. Funcions, tipus i classes de jocs. Materials, espais i recursos (20 preguntes)

Test n.º 7. La creativitat. Com ajudar a desenvolupar la creativitat dels infants al parvulari. Criteris, estratègies, actituds, recursos i situacions per fomentar la creativitat. Importància d'educar ciutadans creatius (20 preguntes)

Test n.º 8. Alimentació i nutrició. Requisits per convertir, dins l'aula, les estones dels àpats en moments educatius. Intervenció educativa (20 preguntes)

Desenvolupament físic i cognitiu

Test n.º 9. Desenvolupament motriu. El desenvolupament físic i motriu en l'infant del segon cicle d'educació infantil. Fases del desenvolupament físic i motriu. Evolució de l'esquema corporal. Adquisició de les habilitats motrius. Intervenció educativa (20 preguntes)

Test n.º 10. Desenvolupament cognitiu. El desenvolupament cognitiu en l'infant del segon cicle d'educació infantil . Evolució del pensament la percepció, l'atenció, la memòria. Intervenció educativa .Evolució en el coneixement de l'entorn (20 preguntes).

Desenvolupament personal i social

Test n.º 11. Desenvolupament afectiu i personal. El desenvolupament emocional i afectiu de l'infant del segon cicle d'educació infantil. Educar les emocions. Autoconcepte i autoestima. Autonomia i autoregulació de l'infant. Intervenció educativa (20 preguntes)

Test n.º 12. Desenvolupament social. Socialització i relació. El desenvolupament social en infants del segon cicle d'educació infantil. El treball col·laboratiu a l'aula. El treball col·laboratiu al parvulari: avantatges, estratègies i tipus d'activitats per fomentar la col·laboració i la cooperació entre l'alumnat del segon cicle d'educació infantil (20 preguntes).

Desenvolupament de la comunicació i els llenguatges

Test n.º 13. Llenguatge matemàtic. El desenvolupament del pensament matemàtic en l'infant. Elements afavoridors d'aquest desenvolupament al parvulari: propostes, situacions, espais i materials. Intervenció educativa (20 preguntes).

Test n.º 14. Llenguatge verbal. Literatura infantil. El desenvolupament expressiu i comunicatiu en l'infant del 2n cicle d'educació infantil. Propostes, activitats i recursos per ajudar a desenvolupar el llenguatge oral dels infants i per en afavorir la curiositat en el llenguatge escrit. Intervenció educativa. La literatura infantil: el valor educatiu del conte. Criteris per seleccionar, utilitzar i explicar contes. La influència de la imatge en l'infant (20 preguntes).

Test n.º 15. Llenguatge plàstic i musical. El desenvolupament artístic i creatiu en l'infant del 2n cicle d'educació infantil. Propostes, activitats i recursos per ajudar a desenvolupar el llenguatge plàstic i el musical. Intervenció educativa (20 preguntes)

Resumen

El present volum conté els test referits als temes desenvolupats segons el programa de matèries especí -ques per a la preparació de les proves d'accés a les places en règim de personal laboral x de Tècnic/a Especialista en Educació Infantil del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, publicades al DOGA núm. 8168, del 3 de juliol de 2020.

Amb els podrà autoavaluar-se i entrenar-se e caçment en exercicis similars als que li seran proposats a l'oposició, constituint una eina didàctica de gran interès i utilitat.

Otros libros de la materia