Cos de Mestres. Música (T2)
Llibre

Cos de Mestres. Música (T2)

Temari volum 2

Catalán
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-7171-1
Año de edición:
2023
Páginas:
326

MAD i Acadèmia Dos Acordes li ofereixen el temari de l'especialitat de Música per a l'accés al cos de Mestres segons el programa oficial vigent.

En aquest volum incloem els temes 13 a 25, elaborats tenint en compte la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE) i el Reial decret 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Primària, així com el Decret 175/2022 de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica a Catalunya.

Tots els temes han siguts redactats amb profunditat i rigor per a assegurar una preparació eficaç i completa i, atenent als criteris establits, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, resum i bibliografia especialitzada.

Tema 13. El cos i el moviment com a mitjans d'expressió musical. La relaxació: tècniques necessàries per a l'activitat musical vocal, instrumental i de moviment. La dansa en l'educació musical

Tema 14. La improvisació com a forma d'expressió musical lliure i espontània. La improvisació com a procediment compositiu. Recursos didàctics per a la producció musical a l'aula. Creativitat i improvisació

Tema 15. La cançó i la seua influència en el procés educatiu musical. Les intencions comunicatives del cant. El cant coral en els diferents cicles educatius: cant monofònic, homofònic i polifònic. Criteris de selecció del repertori escolar. Metodologia i recursos didàctics en el procés d'ensenyament i aprenentatge d'una cançó. Principis bàsics de la direcció coral

Tema 16. La dramatització com a joc musical coordinador dels diversos tipus d'expressió. Dramatització de cançons infantils i populars. Criteris per a la selecció de cançons dramatitzables. Participació i improvisació instrumental en la dramatització

Tema 17. El desenvolupament de la veu com a instrument d'expressió musical. Metodologia i recursos didàctics de la tècnica vocal: respiració, articulació, entonació, ressonància. La tessitura vocal a l'Educació Primària. La veu del professor de música: importància de la seua cura i manteniment

Tema 18. Els instruments musicals escolars. Famílies d'instruments. El cos com a instrument. Agrupacions instrumentals. Instruments de la música actual. Instruments de construcció pròpia. Ús de l'electrònica i informàtica musical

Tema 19. La pràctica instrumental. Criteris de selecció i sistematització del repertori instrumental a l'Educació Primària. Objectius i continguts de l'activitat instrumental a l'aula. Metodologia i recursos didàctics en el procés d'ensenyament i aprenentatge d'una peça instrumental

Tema 20. La discriminació auditiva. Recursos didàctics d'exploració i investigació sonora. El desenvolupament de la percepció auditiva: altura, duració, intensitat, timbre i forma. Tècniques i mètodes

Tema 21. L'audició musical: la seva didàctica. Desenvolupament de la comprensió auditiva a Primària. Objectius, continguts i activitats. Programació d'audicions per a l'alumnat d'Educació Primària

Tema 22. Sociologia de la música. Relació música-societat. Funció social de la música. L'entorn sociocultural i la seva influència en el desenvolupament de la sensibilitat musical. La música al món d'avui. Música i consum. Aportacions i possibilitats dels mitjans audiovisuals en el desenvolupament de la percepció i apreciació musical

Tema 23. Grans períodes de la història de la música: des dels orígens fins al Barroc. Característiques generals. Selecció de fragments musicals per a l'alumnat d'Educació Primària

Tema 24. Grans períodes de la història de la música: la música en el classicisme, en el Romanticisme i en el segle XX. Característiques generals. Selecció de fragments musicals per a l'alumnat d'Educació Primària

Tema 25. La música com a expressió cultural dels pobles. La música ètnica. El folklore i les seues aplicacions didàctiques. Selecció de fragments musicals per a l'alumnat d'Educació Primària

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació