Corporacions locals de Catalunya. Vol. 1.Temari general
Llibre

Corporacions locals de Catalunya. Vol. 1.Temari general

Català
Autoria
Torres Fonseca, T. M. (Autor) / Rojo Franco, Encarnación (Autor)
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-6020-3
Any d'edició:
2022

Publicació creada per a l'adequada preparació del temari general de les convocatòries d'accés a places de l'escala d'administració general i de l'escala d'administració especial de les Corporacions Locals de Catalunya que es convoquin d'acord amb l'oferta pública d'ocupació. Els temes que s'inclouen en aquest primer volum s'organitzen en tres blocs temàtics que es corresponen amb els següents continguts:

- Constitució Espanyola.
- Organització de l'Estat.
- Estatut d'Autonomia.

Els temes del Bloc I desenvolupen continguts relacionats amb la Constitució espanyola de 1978, el Tribunal Constitucional, les Corts Generals, el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes, el Govern i el Poder Judicial. El Bloc II tracta continguts referents a l'organització territorial de l'Estat: l'Administració local, l'Administració de les comunitats autònomes i l'Administració institucional i corporativa a Catalunya. El Bloc III, finalment, desenvolupa els temes sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i les Institucions i els Òrgans Institucionals de la Generalitat.

La totalitat d'aquests temes s'han desenvolupat amb profunditat i rigor per a què la teva preparació sigui el més completa possible. Els continguts dels mateixos estan actualitzats fins a la data d'edició de la publicació, de forma que inclouen les últimes modificacions jurídiques que els afecten.

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar: principis generals. Els procediments de reforma.

Tema 2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Supòsits de suspensió. Garanties. Els deures.

Tema 3. El Tribunal Constitucional: composició i competències. Processos i recursos.

Tema 4. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.

Tema 5. El Govern: funcions, potestats i composició. Designació i remoció del Govern i del President. Relacions amb les Corts Generals.

Tema 6. El Poder Judicial: funcions i principis. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 7. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització.

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAT

Tema 8. L'organització territorial de l'Estat: l'Administració Local. Ens que l'integren. La Llei de Bases del Règim Local. La regulació del Règim Local a Catalunya.

Tema 9. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Organització i competències municipals. Règims municipals especials.

Tema 10. L'organització comarcal de Catalunya.

Tema 11. La província en el règim local. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Competències. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.

Tema 12. L'organització territorial de l'Estat: les Comunitats Autònomes. Constitució i competències. Vies d'accés a l'autonomia.

Tema 13. L'Administració institucional i corporativa a Catalunya. Els organismes autònoms. Els col legis professionals.

ESTATUT D'AUTONOMIA

Tema 14. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial. Organització de les comunitats autònomes.

Tema 15. L'Estatut d'autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Els procediments de reforma.

Tema 16. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives.

Tema 17. El Parlament de Catalunya. El sistema electoral i l'estatut dels diputats. Organització i funcionament. La funció legislativa i la funció d'impuls i control de l'acció política o de govern.

Tema 18. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i funcions. Relacions entre el President de la Generalitat, el Govern i el Parlament.

Tema 19. Òrgans institucionals de la Generalitat. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell de Garanties Estatutàries.

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació