Agents Rurals (Qüestionaris) de la Generalitat de Catalunya
Llibre

Agents Rurals (Qüestionaris) de la Generalitat de Catalunya

Castellà
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-847-2
Any d'edició:
2024
Pàgines:
560

Surt al carrer una nova edició actualitzada del volum de Qüestionaris per a les proves selectives d'accés al Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar als nostres alumnes la tasca d'obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració.
El llibre ofereix diferents tipus de qüestionaris basats en el contingut del programa oficial que demana la convocatòria, publicada per la Resolució INT/2326/2023, de 29 de juny (DOGC 8949, 03/07/2023). Aquests es distribueixen en Tests de Temes, Tests Parcials i Tests d'Examen.
Amb més de 1.100 preguntes tipus test, constitueix una eina complementària fonamental per a la superació de les proves a què va dirigit. En pàgines interiors disposa de la informació per a accedir a la versió online d'aquest qüestionari.

PART GENERAL
Tema 1. La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització territorial i competències de la Generalitat de Catalunya. La competència en matèria de medi ambient establerta a l'Estatut de Catalunya.
Tema 2. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat. La Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. Els municipis. Les províncies. Les comarques. Les vegueries.
Tema 3. El procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius. La revisió dels actes en via administrativa. Procediment administratiu sancionador. Concepte d'autoritat i potestats d'inspecció.
Tema 4. El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d'igualtat per raó de gènere.
Test Parcial 1 (Temes 1 a 4)
PART ESPECÍFICA
Tema 1. El Departament d'Interior: funcions i estructura. La Direcció General d'Agents Rurals. Normativa bàsica reguladora del Cos d'Agents Rurals.
Tema 2. Els agents rurals com a policia judicial. Els delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme, sobre el patrimoni històric, contra els recursos naturals i del medi ambient, els relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics i dels incendis forestals.
Tema 3. L'activitat cinegètica a Catalunya: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Modalitats de caça. Classificació dels terrenys cinegètics. Espècies cinegètiques i períodes hàbils. Infraccions.
Tema 4. El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències. Regulació de la tinença, la circulació i l'ús.
Tema 5. L'activitat piscícola a Catalunya: normativa i regulació de la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Classificació de les zones de pesca a Catalunya. Espècies piscícoles i períodes hàbils. Infraccions.
Tema 6. Protecció d'animals: normes generals de protecció dels animals. Animals de companyia: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Nuclis zoològics. Centres d'acollida d'animals de companyia. Infraccions.
Tema 7. Protecció de la fauna salvatge: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Catàleg espanyol d'espècies amenaçades. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la fauna protegida. Fauna salvatge autòctona i no autòctona.
Tema 8. Espècies exòtiques invasores de flora i fauna: Catàleg espanyol d'espècies invasores. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb espècies exòtiques invasores.
Tema 9. Prevenció d'incendis forestals: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Infraccions. El Pla especial d'emergències per a incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Les agrupacions de defensa forestal (ADF): regulació legal. El Pla Alfa.
Tema 10. Regulació d'infraestructures relacionades amb la prevenció d'incendis forestals: urbanitzacions, carreteres, vies fèrries, línies elèctriques, aprofitaments forestals, abocadors i àrees recreatives. Regulació d'activitats amb risc d'incendis forestals: autoritzacions i comunicacions. Mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola.
Tema 11. Protecció i gestió de les forests: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya. Infraccions. Forests: concepte i classificació. Condicions normatives dels aprofitaments forestals regulats: fusta, llenya, suro, pinya, tòfona, ús domèstic i desarrelament d'arbres. L'activitat apícola a Catalunya.
Tema 12. Normativa bàsica de la flora protegida. Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. Prohibicions i autoritzacions relacionades amb la flora amenaçada. Arbres monumentals i verd nadalenc.
Tema 13. Legislació estatal i autonòmica en matèria de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat: catalogació i protecció dels hàbitats de patrimoni natural, espais de la Xarxa Natura 2000, conservació de la biodiversitat. Infraccions.
Tema 14. Protecció dels espais naturals terrestres i marítims: normativa i regulació d'aplicació a Catalunya: Els espais naturals protegits: El Sistema d'Espais Naturals Protegits de Catalunya. Espais naturals de protecció especial (ENPE). Pla d'espais d'interès natural (PEIN). Xarxa Natura 2000. Llocs d'importància comunitària (LIC). Zones d'Especial Conservació (ZEC). Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).
Tema 15. Regulació de l'ús recreatiu dels espais naturals i dels terrenys forestals. Regulació de les activitats fotogràfiques, científiques i esportives. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural.
Tema 16. Protecció del patrimoni cultural en el medi natural: normativa i regulació aplicable a Catalunya. Infraccions. Normativa bàsica d'urbanisme. Construccions en el sòl no urbanitzable: normativa i regulació aplicable a Catalunya. Infraccions.
Tema 17. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya. Zona de servitud i zona de policia de lleres. Usos comuns i usos comuns subjectes a autorització. Regulació del domini públic hidràulic.
Tema 18. Residus: Residus municipals i residus industrials. Els vehicles fora d'ús. Pneumàtics fora d'ús. Runes, terres i altres residus de la construcció. Dejeccions ramaderes.
Tema 19. Les activitats extractives: L'autorització i el programa de restauració a les activitats extractives. Protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats extractives. Normes addicionals en els espais d'interès natural afectats per activitats extractives.
Tema 20. Els plans de protecció civil a Catalunya: El Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). Els plans especials d'emergències a Catalunya. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (CAT112).
Tema 21. Geografia física i política de Catalunya. Conceptes bàsics sobre geografia.
Test Parcial 2 (Temes 1 a 5)
Test Parcial 3 (Temes 6 a 10)
Test Parcial 4 (Temes 11 a 15)
Test Parcial 5 (Temes 16 a 21)

TESTS D'EXÀMENS
Test d'Examen 1
Test d'Examen 2
Test d'Examen 3
Test d'Examen 4
Test d'Examen 5
Test d'Examen 6

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació