Guàrdia Urbana (Temari) de l'Ajuntament de Barcelona
Llibre

Guàrdia Urbana (Temari) de l'Ajuntament de Barcelona

Català
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-823-6
Any d'edició:
2024
Pàgines:
890

Surt al carrer la nova edició del Temari per a la preparació de la primera prova d'accés al cos de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, que inclou els 17 temes del temari oficial, publicat juntament amb la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció d'agent de la Guàrdia Urbana (DOGC de 29/11/2023).
Aquest volum, indispensable per a la preparació de la prova teòrica, es complementa amb el llibre de Cultura General i amb els Qüestionaris, a través de la modalitat en línia d'ADAMS Test.
En definitiva, oferim l'opositor l'eina més eficaç per accedir al cos de policia de la ciutat comtal.

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Títol I: Drets i deures fonamentals. Títol VIII: Organització territorial de l'Estat: Capítol I: Principis generals; Capítol II: l'Administració Local.
Tema 2. Llei Orgànica 62006, de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya. Títol I: Drets, deures i principis rectors; Capítol I: Drets i deures de l'àmbit civil i social. Capítol II: drets en l'àmbit polític i de l'Administració. Capítol III: drets i deures lingüístics. Títol II: De les institucions. Capítol VI: El Govern local.
Tema 3. Llei 71985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. Títol II: El Municipi. Títol V: Disposicions comunes a les entitats locals. Títol VII: Personal al servei de les entitats locals.
Tema 4. Llei 221998, de 30 de desembre, Carta Municipal de Barcelona. Títol I Organització del Govern Municipal. Títol II Els Districtes. Títol V Organització Municipal Executiva. Títol VI Competències Municipals; Capítol VII Mobilitat; Capítol XVI: Seguretat ciutadana. Llei 12006, de 13 de març, pel que es regula el Règim Especial del Municipi de Barcelona. Títol I Disposicions Generals. Títol II Capítol V. Mobilitat. Capítol VI. Seguretat ciutadana.
Tema 5. Coneixement de la ciutat de Barcelona. Visió global de la ciutat: Barris, cultura, festes, tradicions, equipaments, carrers i punts d'interès.
Tema 6. Institucions de la Unió Europea: El Parlament, El Consell Europeu, El Consell de la Unió Europea, La Comissió Europea, El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tipus de dret de la Unió Europea: Dret primari i dret derivat.
Tema 7. Llei 392015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.
Tema 8. El marc legal de la seguretat pública i els cossos de seguretat: Llei Orgànica 21986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, Llei 161991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, Llei 42003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i Llei Orgànica 42015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Capítol I. Disposicions generals. Capítol II: Documentació i identificació personal. Capítol III Secció 1. Potestats generals de policia de seguretat. Secció 2. Manteniment i restabliment de la seguretat ciutadana en reunions i manifestacions.
Tema 9. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana. Llei d'Enjudiciament Criminal. Llibre II. Del sumari. Títol III: de la Policia Judicial. Títol VI. Capítol II: de la detenció. Capítol IV: de l'exercici de defensa, assistència d'advocat i tractament dels detinguts i presos. Títol VIII. Capítol I: de l'entrada i registre en lloc tancat. Llei Orgànica 61984, de 24 de maig, reguladora del procediment d'habeas corpus.
Tema 10. L'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona.
Tema 11. L'Ordenança sobre l'ús de les vies i l'espai públic de Barcelona.
Tema 12. L'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.
Tema 13. L'Ordenança de protecció, tinença i venda d'animals.
Tema 14. Reial decret legislatiu 52015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Títol III. Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics. Títol IV Adquisició i pèrdua de la relació de servei. Títol VI Situacions administratives. Títol VII Règim disciplinari.
Tema 15. Llei Orgànica 101995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Llibre II. Títol III: de les lesions. Títol VI: delictes contra la llibertat. Títol VII: de les tortures i altres delictes contra la integritat moral. Títol VIII: Delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals. Títol XVI. Capítol III: delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Capítol IV: Delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics. Títol XVII. Capítol III: delictes contra la salut pública. Capítol IV: delictes contra la seguretat vial. Títol XIX. Capítol IV: de la infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets. Títol XX. Capítol II: de l'omissió del deure d'impedir delicte o promoure la seva persecució. Títol XXI. Capítol V: Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals. La violència de Gènere i els delictes d'odi a l'ordenament jurídic.
Tema 16. Ètica i deontologia professional. Decret 2222013, de 3 de setembre, del Reglament d'organització i funcionament del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya. Acord GOV252015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya. La Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, Estrasburg 12 de desembre de 2007.
Tema 17. Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Ajuntament de Barcelona vigent i Llei 192020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació