Cos Superior (T2) de la Generalitat de Catalunya. Part comuna a totes les opcions
Llibre

Cos Superior (T2) de la Generalitat de Catalunya. Part comuna a totes les opcions

Temari 2

Català
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-673-7
Any d'edició:
2023
Pàgines:
596

Aquest llibre desenvolupa els temes 12 a 23 de la Part comuna a totes les opcions, exigits per a la preparació de les proves selectives d'accés a l'escala superior d'administració general del Cos Superior de la Generalitat de Catalunya segons el programa oficial, publicat mitjançant la Resolució GOV/78/2023, de 4 d'abril (DOGC núm. 8890, 05/04/2023).
Considerem que aquest material, juntament amb els Temaris 1 i 3, i el volum de Qüestionaris, constitueix l'eina més eficaç per a la preparació del procés selectiu a què es dirigeix, i estem segurs que l'ajudarà en la consecució del seu objectiu d'accedir a aquesta categoria de la funció pública.

Tema 12. La Unió europea: fundació i evolució. Àmbits d'actuació. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Tema 13. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques.
Tema 14. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
Tema 15. El reglament: concepte i fonament. Les classes de reglaments. El procediment d'elaboració dels reglaments. El principi d'inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d'impugnació dels reglaments. La qüestió d'il·legalitat.
Tema 16. L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
Tema 17. Les persones interessades en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
Tema 18. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració. L'atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L'espai digital del ciutadà i de l'empresa. El registre electrònic. Les oficines d'assistència en matèria de registre.
Tema 19. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L'extranet de les administracions públiques catalanes.
Tema 20. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
Tema 21. El control jurisdiccional de l'Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Els actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.
Tema 22. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques.
Tema 23. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques. L'informe d'impacte econòmic i social. Els processos de revisió de la despesa.

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació