Bombers (T2) de la Generalitat de Catalunya
Llibre

Bombers (T2) de la Generalitat de Catalunya

Català
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-781-9
Any d'edició:
2023
Pàgines:
676

Surt al carrer una nova edició actualitzada del nostre Temari II per a la preparació de les proves selectives d'accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, on es desenvolupen les matèries específiques relacionades amb mecànica de vehicles, prevenció i protecció contra incendis, atenció sanitària, construcció, cartografia, geografia humana..., que s'exigeixen en els temes 17 a 32 del programa oficial publicat mitjançant convocatòria de la Generalitat (DOGC núm. 8841 de 26/01/2023).
En definitiva, aquest volum resulta l'eina més eficaç per a l'opositor interessat en accedir a aquest sector de la funció pública de la Generalitat, juntament amb la nostra edició del Temari I, així com dels volums de Qüestionaris de bombers, Qüestionaris psicotècnics, Preparació de proves de personalitat i entrevista i Català per a opositors.

TEMARI ESPECÍFIC
Tema 17. Mecànica.
Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Torns i plans inclinats.
Tema 18. Motors.
Funcionament i principals parts del motor de gasoil, de gasolina, elèctric, de gas. Potència i parell motor.
Tema 19. Elements d'instal·lacions de fluids.
Bombes. Tubs i els seus materials per a aigua, gasos i olis. Vàlvules. Reguladors de pressió. Dosificadors i injectors. Turbines. Ventiladors. Cargol d'Arquímedes.
Tema 20. Mecànica de vehicles.
Estructura i parts dels vehicles. Sistemes de seguretat en els vehicles. Sistemes d'alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada. Característiques específiques segons pila o combustible.
Tema 21. Risc químic.
Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA- 704. Definició d'intoxicacions. IDLH, IPVS, TLV, LC50, DL50, VLA, VLB. El fenomen de la BLEVE. Classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i preparats químics (CLP). Pictogrames, indicacions de perill i consells de prudència.
Tema 22. Prevenció i protecció contra incendis.
Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d'incendis equipada), hidrants, columnes seques, sistemes fixos d'extinció, sistemes de detecció i alarma d'incendis, sistemes d'abastament d'aigua contra incendis i sistemes per al control de fums i de calor. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d'incendi. La resistència al foc de les estructures i la seva protecció: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels materials constructius. La reacció i la resistència al foc. Característiques dels elements i les vies d'evacuació dels edificis. Annex A Terminologia del Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi del Codi tècnic de l'edificació.
Tema 23. Atenció sanitària.
Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiopulmonar. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.
Tema 24. Construcció.
Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l'acer laminat. La fusta. Comportament i classificació dels productes de construcció i dels elements constructius de reacció i resistència davant el foc.
Tema 25. Construcció.
Accions i reaccions en una construcció. Tipus d'esforços. Fonaments i murs de contenció: tipus i aplicacions. Elements estructurals verticals (pilars i murs): tipus i aplicacions. Elements horitzontals (forjats i sostres). Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.
Tema 26. Components i aparells elèctrics.
Cablejat i aïllament. Commutador elèctric. Interruptors: simple, automàtic, magnetotèrmic, diferencial. Transformador. Condensador. Bateria. Alternador. Panells fotovoltaics. Làmpades d'incandescència, fluorescent i LED.
Tema 27. Instal·lacions elèctriques i xarxes de distribució.
Instal·lacions interiors domèstiques. Els conductors i les normes d'instal·lació. Quadres de comandament. Mecanismes de protecció en instal·lacions de baixa tensió. Preses de terra i parallamps. Connexions de servei. Instal·lacions d'enllaç. Xarxes de distribució en baixa tensió. Conductors i línies elèctriques.
Tema 28. Instal·lacions de gas i xarxes de distribució.
Instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos. Xarxes i instal·lacions de distribució de combustibles gasosos. Definicions i característiques fonamentals. Instal·lacions receptores de combustibles gasosos. Connexions de servei. Conjunts de regulació i comptadors. Aparells de gas. Canalitzacions de distribució segons pressió màxima d'operació. Estacions de regulació de pressió i de mesura. Densitat relativa. Odorant.
Tema 29. Cartografia.
Cartografia. Escales. Simbologia. Corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Ortofotomapes i fotografia aèria.
Tema 30. Geografia física de Catalunya.
Orografia: serres, serralades, valls. Hidrografia: rius, torrents, llacs, embassaments, conques. Costa: cap, golf, illa, delta. Clima i distribució territorial. Divisió fitogeogràfica a Catalunya.
Tema 31. Geografia humana de Catalunya.
Nuclis compactes, nuclis disseminats, urbanitzacions, polígons industrials, agricultura. Demografia: piràmide d'edats, natalitat, mortalitat, esperança de vida, migració. Activitat econòmica: sectors, ocupació. Transport: principals elements de la xarxa viària i ferroviària, principals ports i aeroports.
Tema 32. Organització administrativa a Catalunya.
Comarques i municipis de Catalunya. Les entitats municipals descentralitzades. Altres divisions administratives: províncies. Àrea metropolitana de Barcelona, parcs naturals, reserves naturals, espais d'interès natural.

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació