Agents de la Guàrdia Urbana (Prova teòrica. Temari i test - v.2) de l'Ajuntament de Barcelona
Llibre

Agents de la Guàrdia Urbana (Prova teòrica. Temari i test - v.2) de l'Ajuntament de Barcelona

Català
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-7765-2
Any d'edició:
2024
Pàgines:
546

Manual per a la preparació de la prova teòrica per a l'accés a places d'Agent de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de Barcelona (DOGC núm. 9051 de 29 de novembre de 2023).

Així, incloem en aquest llibre els temes 9 a 17 que componen el programa o?cial d'aquesta prova, juntament amb 9 bateries de preguntes de tipus test referits a cadascun d'ells.

Tema 9. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana. Llei d'Enjudiciament Criminal. Llibre II. Del sumari. Títol III de la Policia Judicial. Títol VI Capítol II. De la detenció. Capítol IV. de l'exercici de defensa, assistència d'advocat i tractament dels detinguts i presos. Títol VIII Capítol I de l'entrada i registre en lloc tancat. Llei Orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d'«habeas corpus»

Tema 10. L'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona

Tema 11. L'Ordenança sobre l'ús de les vies i l'espai públic de Barcelona

Tema 12. L'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles

Tema 13. L'Ordenança de protecció, tinença i venta d'animal

Tema 14. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Títol III. Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics. Títol IV Adquisició i pèrdua de la relació de servei. Títol VI Situacions administratives. Títol VII Règim disciplinari

Tema 15. Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Llibre II. Títol III de les lesions. Títol VI delictes contra la llibertat. Títol VII de les tortures i altres delictes contra la integritat moral. Títol VIII Delictes contra lallibertat i indemnitat sexuals. Títol XVI Capítol III delictes contra els recursos naturals i el medi ambient. Capítol IV Delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics. Títol XVII Capítol III delictes contra la salut pública. Capítol IV delictes contra la seguretat vial. Títol XIX Capítol IV de la infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets. Títol XX Capítol II de l'omissió del deure d'impedir delicte o promoure la seva persecució. Títol XXI Capítol V Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals. La violència de Gènere i els delictes d'odi a l'ordenament jurídic

Tema 16. Ètica i deontologia professional. Decret 222/2013, de 3 de setembre, del Reglament d'organització i funcionament del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya. La Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, Estrasburg 12 de desembre de 2007

Tema 17. Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Ajuntament de Barcelona vigent i Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació

TEST

Test n.º 9. (20 preguntes)

Test n.º 10. (20 preguntes)

Test n.º 11. (20 preguntes)

Test n.º 12. (20 preguntes)

Test n.º 13. (20 preguntes)

Test n.º 14. (20 preguntes)

Test n.º 15. (20 preguntes)

Test n.º 16. (20 preguntes)

Test n.º 17. (30 preguntes)

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació