Agents de la Guàrdia Urbana (Prova teòrica. Temari i test - v.1) de l'Ajuntament de Barcelona
Llibre

Agents de la Guàrdia Urbana (Prova teòrica. Temari i test - v.1) de l'Ajuntament de Barcelona

Català
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-7764-5
Any d'edició:
2023
Pàgines:
434

Manual per a la preparació de la prova teòrica per a l'accés a places d'Agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona (DOGC núm. 9051 de 29 de novembre de 2023).

Així, incloem en aquest llibre els temes 1 a 8 que componen el programa o?cial d'aquesta prova, juntament amb 8 bateries de preguntes de tipus test referits a cadascun d'ells.

TEMARI

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Títol I Drets i deures fonamentals. Títol VIII Organització territorial de l'Estat: Capítol I: Principis generals; Capítol II: l'Administració Local

Tema 2. Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Títol I Drets, deures i principis rectors; Capítol I Drets i deures de l'àmbit civil i social. Capítol II drets en l'àmbit polític i de l'Administració. Capítol III drets i deures lingüístics. Títol II: De les Institucions. Capítol VI El Govern local

Tema 3. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. Títol II El Municipi. Títol V Disposicions comuns a les entitats locals. Títol VII Personal al servei de les entitats locals

Tema 4. Llei 22/1998, de 30 de desembre, Carta Municipal de Barcelona. Títol I Organització del Govern Municipal. Títol II Els districtes. Títol V Organització municipal executiva. Títol VI Competències municipals; Capítol VII Mobilitat; Capítol XVI: Seguretat ciutadana. Llei 1/2006, de 13 de març, pel que es regula el Règim Especial del municipi de Barcelona. Títol I Disposicions generals. Títol II Capítol V. Mobilitat. Capítol VI. Seguretat ciutadana

Tema 5. Coneixement de la ciutat de Barcelona. Visió global de la ciutat: Barris, cultura, festes, tradicions, equipaments, carrers i punts d'interès

Tema 6. Institucions de la Unió Europea: El Parlament, El Consell Europeu, El Consell de la Unió Europea, La Comissió Europea, El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tipus de dret de la Unió Europea: Dret primari i dret derivat

Tema 7. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Tema 8. El marc legal de la seguretat pública i els cossos de seguretat: Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, Llei 4/2003, de 7 d abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Capítol I. Disposicions generals. Capítol II: Documentació i identificació personal. Capítol III Secció 1. Potestats generals de policia de seguretat. Secció 2. Manteniment i restabliment de la seguretat ciutadana en reunions i manifestacions

TEST

Test n.º 1. (25 preguntes)

Test n.º 2. (20 preguntes)

Test n.º 3. (20 preguntes)

Test n.º 4. (40 preguntes)

Test n.º 5. (20 preguntes)

Test n.º 6. (25 preguntes)

Test n.º 7. (20 preguntes)

Test n.º 8. (20 preguntes)

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació