ORDENANCES 2008

ORDENANCES 2008

TAXES. PREUS PÚBLICS

Autoría:
Diputació de Barcelona. Àrea de de Coordinació i G (Autor)
Editorial:
Diputació de Barcelona
Categoría:
Llibre
Año de edición:
2008
Páginas:
167
Idioma:
Catalán
Materia:
Finanzas públicas. Impuestos
Agotado
Resumen

L'edició del text íntegre de les ordenances fiscals és una obligació imposada, entre altres ens locals, a les diputacions d'acord amb l'article 17.5 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Es recullen en el present volum, com a recursos de caràcter tributari, les taxes i, com a recursos de caràcter no tributari, els preus públics objecte de regulació a l'Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors de la Diputació i dels seus organismes autònoms.

Artículos relacionados