ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PROVINCIALS. ORDENANCES FISCALS. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS. TARIFES DELS PREUS PÚBLICS: 2005

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PROVINCIALS. ORDENANCES FISCALS. ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS. TARIFES DELS PREUS PÚBLICS: 2005

Autoría:
Diputació de Barcelona (Autor)
Editorial:
Diputació de Barcelona
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-9803-042-6
Año de edición:
2005
Páginas:
197
Idioma:
Catalán
Materia:
Finanzas públicas. Impuestos
Resumen

La publicació del text íntegre de les ordenances fiscals és una obligació imposada a les diputacions d'acord amb l'article 17.5 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. En el volum d'aquest any, figura com a novetat l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic provincials.

Localización

  Topografic
Arxiu General de la Diputació de Barcelona M-5-130

Artículos relacionados

Otros libros de la materia