DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI 3
-5%
Llibre

DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI 3

Catalán
Autoría
Aparicio García, Beatriz (Director) / Parreño Gala, M. (Director)
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-9147-749-5
Año de edición:
2018
Páginas:
310

Té a les seves mans la nova edició del Temari 3, vàlid per a l'accés a la categoria de Diplomat/ada Sanitari/ària en Infermeria de l'Institut Català de la Salut, que juntament amb els altres volums de la col lecció, conté un compendi de les matèries pròpies d'atenció primària i d'atenció hospitalària.L'objectiu d'aquestes edicions és oferir a l'opositor un material complet per preparar l'oposició, d'acord amb els continguts establerts al programa oficial, publicat per Resolució SLT/2158/2018, de 3 de setembre (DOGC 7718 de 3/10/2018). Aquest temari 3 desenvolupa les matèries relacionades amb els blocs "Ajudar el pacient en el compliment del tractament i fer-lo partícip", "Contribuir a garantir la seguretat del pacient i gestionar el procés assistencial", "Facilitar el procés d'adaptació i saber gestionar l'afrontament al nou estat de salut", "Prevenció de riscos laborals" i "Perfil competencial" de l'esmentat programa.En definitiva, creiem que aquest llibre resulta l'eina més eficaç per a l'opositor interessat a accedir a l'esmentada categoria, juntament amb els temaris específics 1 i 2 d'aquesta, el seu corresponent Qüestionari i el Temari i Qüestionari Transversal de l'Institut Català de la Salut, del que completen la totalitat de les matèries.

3. AJUDAR EL PACIENT EN EL COMPLIMENT DEL TRACTAMENT I SABER FER-LO PARTÍCIP
Tema 1. Conèixer i saber adequar les accions de l'educació sanitària. Conèixer i saber aplicar els models d'in-
tervenció educativa per a la salut, els mètodes i procediments educatius, els conceptes i indicadors
de seguiment i compliment, adhesió i adherència al tractament io als consells de salut
Tema 2. Conèixer i saber aplicar les bases de la farmacologia clínica, principals grups de medicaments: gene-
ralitats, accions, usos, principals efectes secundarisadversos, principals incompatibilitats. Saber ad-
ministrar els medicaments i fer les cures associades a l'administració de medicaments: conèixer i sa-
ber aplicar les tècniques de conservació, preparació i administració, comprovacions de seguretat,
càlcul de dosi, càlcul de velocitat de perfusió, paràmetres de valoració pre, trans io post adminis-
tració, cures associades, avaluació de la resposta terapèutica i educació sanitària per al maneig de
la medicació
Tema 3. Conèixer les tècniques en nutrició i dietètica. Saber indicar l'administració de dietes terapèutiques i
la nutrició artificial. Conèixer i saber adequar les accions de l'educació nutricional
Tema 4. Conèixer i saber aplicar les intervencions, tècniques i procediments associats al pla terapèutic i al pla
de cures.
Tema 4.1. Intervencions i tècniques d'infermeria (1)
Tema 4.2. Intervencions i tècniques d'infermeria (2)
Tema 4.3. Intervencions i tècniques d'infermeria (3)
4. CONTRIBUIR A GARANTIR LA SEGURETAT DEL PACIENT I GESTIONAR EL PROCÉS ASSISTENCIAL
Tema 1. Conèixer i saber aplicar els principis d'asèpsia i esterilització. Saber desenvolupar accions conduents
a la prevenció i abordatge de la infecció nosocomial i de les infeccions relacionades amb l'assistència
sanitària. Conèixer i saber aplicar les mesures d'aïllaments i les precaucions que cal aplicar
Tema 2. Conèixer els programes de seguretat clínica, la teoria de l'error humà en l'atenció de la salut i els con-
ceptes de seguretat clínica. Conèixer el sistema de prevenció d'errors i d'esdeveniments adversos
Tema 3. Prevenir les caigudes i disminuir les lesions. Conèixer i saber aplicar el sistema de seguretat farmaco-
lògica i transfusional, el sistema de seguretat periquirúrgica i periintervencionista. Conèixer i saber
determinar l'eficàcia de la conciliació de medicació
5. FACILITAR EL PROCÉS D'ADAPTACIÓ I SABER GESTIONAR L'AFRONTAMENT AL NOU ESTAT
DE SALUT
Tema 1. Conèixer i saber aplicar les teories de l'estrès i l'afrontament, i els mecanismes i estratègies d'adaptaciói afrontament
Tema 2. Conèixer el procés d'adaptació i afrontament a la malaltia, discapacitat o situació vital. Saber valorar,
diagnosticar i abordar els problemes i complicacions associades amb els processos d'afrontament iintervencions de suport
Tema 3. Saber fer intervenció d'atenció a la famíliacuidador de persones amb malalties cròniques, discapacitats
o estats de fragilitat. Saber identificar les necessitats per fer l'adaptació i afrontament del cuidadorfa-mília. Saber prevenir la claudicació familiar i del cansament del rol de cuidador. Saber valorar, diagnosti-
car i intervenir en aquest àmbit
Tema 4. Conèixer el procés de dol i saber detectar el dol funcional i el dol disfuncional
6. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Tema 1. Risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i contagi; mesures de precaució estàndard; mesu-res d'aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc quí-mic: ús segur d'agents desinfectant. Riscos físics: mesures de protecció pel que fa a les radiacions ionit-zants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització; manipulació manual de càrregues, mobilització de pacients. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas 'emergència: incendis. Riscos
psicològics i socials: organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques de gestió de l'estrès. Situacions de violència.
Tema 1.1. Riscos laborals (1)
Tema 1.2. Riscos laborals (2)
7. PERFIL COMPETENCIAL
Tema. Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents

Respostes
Bibliografia i webgrafia

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació