Auxiliar Administratiu/iva (T2). Institut Català de la Salut (ICS)
Llibre

Auxiliar Administratiu/iva (T2). Institut Català de la Salut (ICS)

Temari específic volum 2

Castellano
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-6931-2
Año de edición:
2023
Páginas:
448

Publicació creada per a l'adequada preparació del Temari específic per a la categoria d'Auxiliar Administratiu/iva de l'Institut Català de la Salut, segons la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8823, de 30 de desembre de 2022.

Aquest text conté el desenvolupament dels punts corresponents al tema 2 Competències en organització a l'àmbit de l'Administració pública , tema 3 Competències en gestió de personal estatutari , tema 4 Competències en gestió econòmica i financera i tema 5 Coneixements en Prevenció de riscos laborals , tots convenientment detallats, juntament amb la incorporació de les novetats legislatives que els afecten.

El temari específic es completa en un altre volum de temari que recullen la resta de temes del mateix.

2. Competències en organització en l'àmbit de l'Administració Pública

Tema 2.1. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions

Tema 2.2. L'Administració Pública: conceptes i principis. El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria. Els òrgans administratius: competències. Abstenció i recusació. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el procediment administratius

Tema 2.3. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El silenci administratiu i actes presumptes. Eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat

Tema 2.4. El procediment administratiu: concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d'audiència. Revisió dels actes en via administrativa: revisió d'ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius: concepte i classes

3. Competències en gestió de personal estatutari

Tema 3.1. Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema retributiu del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: Retribucions bàsiques i complementàries

Tema 3.2. Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva

Tema 3.3. El sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions: altes i baixes, terminis

4. Competències en gestió econòmica i financera

Tema 4.1. La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Idees bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostària. Elements de la comptabilitat de l'Institut Català de la Salut

Tema 4.2. El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari

Tema 4.3. La contractació administrativa en el sector públic. Classes de contractes

5. Coneixements en Prevenció de riscos laborals

Tema 5.1. Riscos a l'àmbit sanitari. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis. Factors de risc ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc psicològics i socials. Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques d'afrontament de l'estrès. Situacions de violència

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació