Administratiu/va (T1) de l'Institut Català de la Salut (ICS)
Llibre

Administratiu/va (T1) de l'Institut Català de la Salut (ICS)

Temari 1

Catalán
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-528-0
Año de edición:
2023
Páginas:
510

Té a les seves mans la nova edició del Temari 1 d'Administratiu/va, vàlid per a la preparació de les proves d'accés a aquesta categoria de l'Institut Català de la Salut.
El seu contingut desenvolupa els temes 1 a 10 del programa oficial, publicat per la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre (DOGC de 30/12/2022). Aquest volum es completa amb els Temaris 2 i 3, el llibre de Qüestionaris; i el Temari i Qüestionari (ADAMS Test) Transversal.
En definitiva, es tracta de què aquest manual compleixi l'objectiu que tot opositor persegueix, optimitzar les hores d'estudi i acudir a l'examen amb garanties d'èxit.

Tema 1. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d'òrgans. L'Administració institucional o instrumental. La competència administrativa: concepte i alteracions. El funcionament dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.
Tema 2. L'administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentària.
Tema 3. El ciutadà com a titular de drets davant de l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar.
Tema 4. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. Requisits dels actes administratius. El silenci administratiu. Eficàcia dels actes, nul·litat i anul·labilitat. La notificació i la publicació.
Tema 5. El procediment administratiu. Els interessats en el procediment administratiu. Normes generals d'actuació. Fases del procediment administratiu. Terminis. Els drets dels interessats en un procediment administratiu.
Tema 6. L'execució de les resolucions administratives. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius. La responsabilitat de les administracions públiques.
Tema 7. Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. Els requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l'empresari. La classificació empresarial i el Registre d'empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.
Tema 8. Les bases del règim estatutari dels empleats públics: objecte i àmbit d'aplicació. El personal al servei de les administracions públiques. Classes de personal.
Tema 9. L'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Normes generals. Objecte. Àmbit d'aplicació. Normes sobre el personal estatutari. Principis i criteris d'ordenació del règim estatutari.
Tema 10. Classificació del personal estatutari. Criteri de classificació. Personal estatuari sanitari. Personal estatutari de gestió de serveis. Personal estatutari fix. Personal estatutari temporal. Drets i deures del personal estatutari.

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació