Temari transversal de l'Institut Català de la Salut (ICS)
Llibre

Temari transversal de l'Institut Català de la Salut (ICS)

Catalán
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-472-6
Año de edición:
2023

Aquest Temari Transversal forma part de la col·lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves d'accés a les diferents categories de l'Institut Català de la Salut.
El seu contingut desenvolupa, de manera rigorosa i detallada, els sis temes exigits pel programa oficial, publicat per Resolució SLT/4154/2022 (DOGC. núm. 8823) i es completa amb l'accés gratuït a la versió premium d'ADAMS Test durant tres mesos al qüestionari online disponible a través d'ADAMS Test que li permetran exercitar-se en la resolució de preguntes de tipus test, avaluar els seus coneixements i avançar progressivament en l'assimilació de conceptes.
En definitiva, es tracta que aquest manual compleixi amb l'objectiu que tot opositor persegueix, optimitzar les hores d'estudi i presentar-se a l'examen amb garanties d'èxit.

Tema 1. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'ICS.

Tema 2. L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.

Tema 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 32018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. La figura del delegat de protecció de dades.

Tema 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual io de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5. Llei 172015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 52008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.

Tema 6. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació