Auxiliars administratius (Test). Corporacions Locals de Catalunya
-5%
Llibre

Auxiliars administratius (Test). Corporacions Locals de Catalunya

Qüestionaris

Catalán
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1327-849-0
Año de edición:
2021
Páginas:
618

Aquest volum de Qüestionaris forma part de la col·lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves selectives d'accés a la subescala d'Auxiliars Administratius de les Corporacions Locals de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar a l'opositor la tasca d'obtenir un lloc en la plantilla de qualsevol ajuntament de la comunitat autònoma. L'estructura d'aquest treball segueix una sistemàtica de progressiva assimilació i consolidació dels coneixements teòrics adquirits, a través de la inclusió de test de temes, test parcials i simulacres d'examen, del que resulta un total de més de 1.400 preguntes.

TEST DE TEMES

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals. La reforma de la Constitució. El Tribunal constitucional.
Tema 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties i suspensió dels drets i libertats fonamentals. El defensor del Poble.
Tema 3. La Corona. El Poder Legislatiu. El Poder Executiu. El Poder Judicial.
Tema 4. L'Administració Pública en l'ordenament espanyol. Administració General de l'Estat. Administracions autonòmiques. Administració local. Administració institucional i corporativa.
Tema 5. Principis d'actuació en l'administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. Els principis de l'organització administrativa a la Llei 402015. Sotmetiment de l'Administració a la llei i el dret.
Tema 6. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.
Tema 7. L'Estatut d'autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial. La Generalitat de Catalunya i les institucions d'autogovern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes.
Tema 8. El dret administratiu: concepte. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes. El costum
Tema 9. L'Administrat: concepte i classes. La capacitat de l'administrat i les seves causes modificatives. Actes jurídics de l'administrat. Peticions i sol·licituds. Col·laboració i participació dels ciutadans amb l'Administració. L'interessat.
Tema 10. L'acte administratiu: concepte, classes i elements de l'acte administratiu. Motivació, notificació i publicació dels actes administratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels actes.
Tema 11. El procediment administratiu. Principis generals. Fases. Silenci administratiu. Còmput de terminis. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
Tema 12. Recursos administratius. Concepte i classes. Peculiaritats en l'àmbit local. El recurs contenciós administratiu.
Tema 13. La contractació pública. Contractes administratius i contractes privats. Classes de contractes. Configuració general de la contractació del sector públic. Preparació dels contractes. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes i compliment dels contractes administratius. Extinció dels contractes administratius.
Tema 14. Formes de l'acció administrativa. Foment. Policia. El servei públic i les seves formes de gestió: la concessió.
Tema 15. El Domini Públic. El Patrimoni Privat de l'Administració
Tema 16. La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat de les autoritats i altre personal al servei de les administracions públiques
Tema 17. La potestat sancionadora. Principis generals: legalitat, tipicitat, irretroactivitat. Procediment sancionador: principis.
Tema 18. L'Administració Local. Concepte. Principis constitucionals. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. El règim local català. L'organització comarcal de Catalunya.
Tema 19. La província en el règim local: concepte, elements. Organització provincial i competències. Règims especials provincials. La província al règim local català. La vegueria.
Tema 20. El municipi: concepte. Organització municipal. Competències i funcionament. Règims municipals especials.
Tema 21. El municipi: elements. El terme municipal. La població. L'empadronament. Drets i deures dels veïns. Autonomia municipal i tutela.
Tema 22. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.
Tema 23. Procediment administratiu local. El registre d'entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions i notificacions.
Tema 24. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Sessions. Debat i votació al Ple. Actes i certificacions d'acords. Impugnació d'actes i acords. Règim jurídic.
Tema 25. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d'elaboració i aprovació. Les llicències. Potestat sancionadora.
Tema 26. La Funció Pública Local i la seva organització. L'oferta pública d'ocupació. Sistemes de selecció.

Tema 27. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Situacions administratives: adquisició i pèrdua. Règim d'incompatibilitats. Règim disciplinari. Drets de sindicació. Seguretat social.
Tema 28. Els béns de les entitats locals.
Tema 29. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. Els pressupostos locals. La despesa pública local.
Tema 30. Impostos municipals. Anàlisi de les principals figures.
Tema 31. Taxes. Contribucions especials. Preus públics.
Tema 32. La Tresoreria de les entitats locals. Comptabilitat general. El control i la fiscalització. La gestió economicofinancera dels municipis de gran població
Tema 33. Introducció a la comunicació. La comunicació humana. El llenguatge com a mitjà de comunicació. Diferència entre informació i comunicació. Tipus de comunicació. Atenció al públic. Acollida i informació a l'administrat. Els serveis d'informació administrativa. Administració electrònica.
Tema 34. El tractament i gestió de la documentació. Recepció i registre de documents. Organizació dels documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents electrònics. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
Tema 35. L'automatització d'oficines. Conceptes i aplicacions. Sistemes físics i lògics. Arxiu i agenda electrònica. El concepte d'informàtica. Elements que configuren un ordinador. Sistema operatiu.
Tema 36. Ofimàtica: concepte i aplicacions. Full de càlcul. Gràfics. Sistemes de tractament de textos. Bases de dades i telemàtica.
Tema 37. La Unió Europea i el Dret Comunitari. Les fonts del dret comunitari. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Consell Europeu. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. Altres institucions de la Unió Europea.
Tema 38. La protecció de dades de caràcter personal. Llei Orgànica 32018, de 5 de desembre. Reglament (UE) 2016679, de 27 d'abril.
Tema 39. Ètica i transparència dels poders públics. Valors ètics en les administracions catalanes. Transparència i accés a la informació pública. El Bon Govern. Mecanismes de control.
Tema 40. Llei 172015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 52008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitats. Breu referència a la normativa estatal.

TEST PARCIALS

Test Parcial 1 (Temes 1 a 8)
Test Parcial 2 (Temes 9 a 16)
Test Parcial 3 (Temes 17 a 24)
Test Parcial 4 (Temes 25 a 32)
Test Parcial 5 (Temes 33 a 40)

TEST D'EXÀMENS

Simulacre d'examen 1
Simulacre d'examen 2

Artículos relacionados

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació