Auxiliars administratius (T1) Corporacions Locals de Catalunya
-5%
Llibre

Auxiliars administratius (T1) Corporacions Locals de Catalunya

Temari 1

Catalán
Autoría
Adams (Autor)
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1327-682-3
Año de edición:
2020
Páginas:
666

Aquest Temari 1 forma part de la col·lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves selectives d'accés a la subescala d'Auxiliars Administratius de les Corporacions Locals de Catalunya, amb l'objectiu de facilitar a l'opositor la tasca d'obtenir un lloc en la plantilla de qualsevol ajuntament de la comunitat autònoma.
Aquest volum és el resultat d'una acurada comparativa dels programes que els municipis més importants de Catalunya han establert com a contingut bàsic de les proves d'accés a la seva subescala auxiliar, i desenvolupa i analitza la normativa específica d'aplicació al territori català.
Considerem, doncs, que aquest Temari 1, juntament amb el Temari 2 i el relatiu a Qüestionaris, conformen l'eina més eficaç per a la preparació dels processos selectius a què es dirigeix.

ORGANITZACIÓ ESTATAL I AUTONÒMICA
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.
Tema 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties i suspensió dels drets i llibertats fonamentals. El Defensor del Poble.
Tema 3. La Corona. El Poder legislatiu. El Poder executiu. El Poder judicial.
Tema 4. L'Administració Pública en l'ordenament espanyol. Administració General de l'Estat. Administracions autonòmiques. Administració local. Administració institucional i corporativa.
Tema 5. Principis d'actuació en l'administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. Els principis de l'organització administrativa a la Llei 40/2015. Sotmetiment de l'Administració a la llei i el dret.
Tema 6. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.
Tema 7. L'Estatut d'autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial. La Generalitat de Catalunya i les institucions d'autogovern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes.

DRET ADMINISTRATIU
Tema 8. El dret administratiu: concepte. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes. El costum.
Tema 9. L'Administrat: concepte i classes. La capacitat de l'administrat i les seves causes modificatives. Actes jurídics de l'administrat. Peticions i sol·licituds. Col·laboració i participació dels ciutadans amb l'Administració. L'interessat.
Tema 10. L'acte administratiu: concepte, classes i elements de l'acte administratiu. Motivació, notificació i publicació dels actes administratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels actes.
Tema 11. El procediment administratiu. Principis generals. Fases. Silenci administratiu. Còmput de terminis. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
Tema 12. Recursos administratius. Concepte i classes. Peculiaritats en l'àmbit local. El recurs contenciós administratiu.
Tema 13. La contractació pública. Contractes administratius i contractes privats. Classes de contractes. Configuració general de la contractació del sector públic. Preparació dels contractes. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes i compliment dels contractes administratius. Extinció dels contractes administratius.
Tema 14. Formes de l'acció administrativa. Foment. Policia. El servei públic i les seves formes de gestió: la concessió.
Tema 15. El Domini Públic. El Patrimoni privat de l'Administració.
Tema 16. La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat de les autoritats i altre personal al servei de les administracions públiques.
Tema 17. La potestat sancionadora. Principis generals: legalitat, tipicitat, irretroactivitat. Procediment sancionador: principis.
Annex: Documents administratius

Artículos relacionados

Otros libros de la materia

Otros libros del autor

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació