Administratiu/va (Test) de la Generalitat de Catalunya
Llibre

Administratiu/va (Test) de la Generalitat de Catalunya

Test

Catalán
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-8175-8
Año de edición:
2024
Páginas:
238

Publicació creada per a l'adequada preparació del programa establert per les bases de la convocatòria per a l'accés al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 9105, de 20 de febrer de 2024.

Inclou qüestionaris de preguntes referides a tots els temes d'aquest temari, que li seran de gran utilitat per a l'autoavaluació, el control de l'aprenentatge dels conceptes que són objecte d'examen i per acostumar-se a la dinàmica habitual en aquesta classe de processos selectius

Test n.º 1. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties (80 preguntes)

Test n.º 2. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. El Govern i el president o la presidenta de la Generalitat (63 preguntes)

Test n.º 3. Conceptes generals: bon govern, transparència, dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, cartes de serveis, avaluació permanent dels serveis públics i govern obert (25 preguntes)

Test n.º 4. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El consentiment dels menors d'edat (30 preguntes)

Test n.º 5. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat (22 preguntes)

Test n.º 6. L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional (35 preguntes)

Test n.º 7. L'Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l'Administració, dret d'accés als serveis i la informació pública, el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques (25 preguntes)

Test n.º 8. La competència administrativa. La titularitat i l'exercici de la competència. La direcció i supervisió. La delegació de competències. L'avocació. L'encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència (25 preguntes)

Test n.º 9. Les persones interessades en el procediment administratiu. Normes generals d'actuació. El procediment administratiu: fases, terminis, requisits dels actes administratius. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu (32 preguntes)

Test n.º 10. La iniciació del procediment administratiu. Informació i actuacions prèvies. La iniciació del procediment d'ofici per part de l'Administració. L'inici del procediment a sol licitud de la persona interessada (26 preguntes)

Test n.º 11. L'expedient administratiu. Impuls. Instrucció. La finalització del procediment administratiu. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú (30 preguntes)

Test n.º 12. La regulació del funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica, el portal d'Internet, els sistemes d'identificació de les administracions públiques, l'actuació administrativa automatitzada, els sistemes de signatura per a l'actuació administrativa automatitzada, la signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques, l'assegurament i interoperabilitat de la signatura electrònica, l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació, i l'arxiu electrònic de documents (23 preguntes)

Test n.º 13. El model català d'administració electrònica. Els avantatges de l'administració electrònica. Els drets de la ciutadania a relacionar-se amb l'Administració pública per mitjans electrònics. Dades i documents que no cal aportar davant l'Administració. Les eines que componen l'administració electrònica de la Generalitat (10 preguntes)

Test n.º 14. Els registres d'entrada i sortida de documents administratius: normativa aplicable i organització. Les oficines d'assistència en matèria de registre (15 preguntes)

Test n.º 15. La gestió documental a l'Administració de la Generalitat. La gestió dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. La transferència de documents (16 preguntes)

Test n.º 16. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la convocatòria de reunió, l'acta de reunió, l'ofici i la sol·licitud. Els criteris formals de la Generalitat per a l'elaboració de documents administratius. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu (40 preguntes)

Test n.º 17. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura (25 preguntes)

Test n.º 18. Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia, característiques essencials i característiques de la contractació electrònica (25 preguntes)

Test n.º 19. La normativa reguladora de la funció pública. Les classes d'empleats i empleades públics. L'estructura de l'ocupació pública. L'adquisició i pèrdua de la relació de servei (35 preguntes)

Test n.º 20. Les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i mobilitat. El règim d'incompatibilitats (16 preguntes)

Test n.º 21. Els drets dels empleats i empleades públics. Els drets individuals i els drets individuals exercits col·lectivament. El dret a la carrera professional i a la promoció interna. L'avaluació de l'acompliment. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics. El règim disciplinari (30 preguntes)

Test n.º 22. La normativa aplicable al personal de la Generalitat sobre el tracte no discriminatori i la igualtat entre persones. Les polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El Protocol per a les administracions públiques per a l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d'edat (35 preguntes)

Test n.º 23. Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, el suborn, i el tràfic d'influències. Les negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics i els abusos en l'exercici de la seva funció (10 preguntes)

Test n.º 24. El núvol: definició, serveis i aplicacions principals. El OneDrive com a eina corporativa: utilitats de comunicació i de treball col·laboratiu (20 preguntes)

Test n.º 25. El cicle de vida de les dades: descripció i fases. Les dades obertes: descripció, principis i beneficis. Els formats reutilitzables: descripció i usos. La mineria de dades: descripció i aplicacions (20 preguntes)

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació