ORDENANCES MUNICIPALS: MODEL D'ORDENANCES REGULADORES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS. ESTUDIS ECONÒMICS DE TAXES I PREUS. MODEL D'EXPEDIENT D'APROVACIÓ I ACORDS DE DELEGACIÓ

ORDENANCES MUNICIPALS: MODEL D'ORDENANCES REGULADORES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS. ESTUDIS ECONÒMICS DE TAXES I PREUS. MODEL D'EXPEDIENT D'APROVACIÓ I ACORDS DE DELEGACIÓ

Autoría:
Federació de Municipis de Catalunya (Autor) / Diputació de Barcelona. Àrea de Règim Interior, Hi (Autor) / Pérez Redorta, E. (Editor)
Editorial:
Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
Categoría:
Llibre en Pdf
Año de edición:
1989
Páginas:
415
Idioma:
Catalán
Materia:
Finanzas públicas. Impuestos
Resumen

El nou sistema tributari de les corporacions locals sorgit de la Llei 39/88 de 28 de desembre, que ha iniciat el seu funcionament de forma gradual, suposa un pas molt important en el futur de les Hisendes Locals, que ens obliga a fer plantejaments clars i encertats per projectar les noves bases d'actuació que assegurin una millora en la consecució dels objectius polítics que té marcats cada corporació i una perspectiva més ambiciosa de l'activitat que vulguin assolir en benefici dels administrats. Conscient de la importància del moment i considerant la necessitat de facilitar al màxim el procés d'implantació del nou sistema tributari local, el Ministeri d'Economia i Hisenda, mitjançant la Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Territorials, ha elaborat un "Manual de Ordenanzas Fiscales" que constitueix una veritable eina de treball per a les corporacions locals, apta per possibilitar la seva aprovació i el seu funcionament posterior.

Localización

  Topografic
Arxiu General de la Diputació de Barcelona FOL-3-78