Cos de Gestió (T1) de la Generalitat de Catalunya, Opció General, Part específica
Llibre

Cos de Gestió (T1) de la Generalitat de Catalunya, Opció General, Part específica

Temari 1

Catalán
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-327-9
Año de edición:
2022
Páginas:
396

Aquest Temari 1 de la Part específica (opció general) forma part de la col·lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves selectives per a l'accés a l'escala de gestió d'administració general del Cos de Gestió d'administració de la Generalitat de Catalunya, i desenvolupa els temes 1 a 13, exigits pel programa oficial, publicat per la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol (DOGC núm. 8720). Aquesta edició és vàlida per als processos de reposició, estabilització i promoció interna.
Considerem que aquest material constitueix l'eina més eficaç per a la preparació del procés selectiu a què es dirigeix, i estem segurs que l'ajudarà en la consecució de l'objectiu, seu i nostre, d'accedir a aquesta categoria de la funció pública.

Tema 1. L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
Tema 2. Avaluació de polítiques públiques. Tipologia d'avaluacions. Avaluació ex ante, intermèdia i ex post. Metodologia qualitativa en l'avaluació de les polítiques públiques.
Tema 3. Avaluació econòmica de polítiques públiques. L'informe d'impacte econòmic i social.
Tema 4. Cartes de serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Metodologia d'elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia de mesures. Validació d'indicadors. Publicació de resultats.
Tema 5. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
Tema 6. El control jurisdiccional de l'Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte i naturalesa. El recurs contenciós administratiu. Les parts. Actes impugnables.
Tema 7. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L'extranet de les administracions públiques catalanes.
Tema 8. Gestió general dels documents administratius. Gestió dels documents electrònics. L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació dels documents. Avaluació i tria. Transferència de documents. L'arxiu electrònic únic. Arxius del Sistema de Gestió Documental.
Tema 9. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d'assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
Tema 10. La contractació electrònica. Tipus de contractes: contracte d'obres, contracte de subministrament, contracte de serveis, concessió d'obres públiques, concessió de serveis, contractes mixtos i contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.
Tema 11. Aspectes bàsics de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. Procediments de licitació. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Els efectes, el compliment i l'extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
Tema 12. La preparació dels contractes. L'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
Tema 13. Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Els efectes de les modificacions dels contractes.

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació