La conflictivitat jurisdiccional en l'ordre contenciós administratiu entre administracions públiques
Llibre

La conflictivitat jurisdiccional en l'ordre contenciós administratiu entre administracions públiques

Una proposta de resolució de conflictes

Catalán
Autoría
Esteve Balagué, Francesc (Autor)
Editorial:
Atelier

ISBN:
978-84-19773-87-6
Año de edición:
2024
Páginas:
208

Colección:
Atelier administrativo

Aquest llibre té per objecte l'establiment d'un instrument i la definició d'un procediment que permeti la resolució de litigis i controvèrsies entre diferents administracions públiques abans de la interposició d'un recurs contenciós administratiu (administració estatal, administració autonòmica i especialment l'administració local), mecanisme que també pot servir per resoldre i evitar els incidents d'execució de sentències que s'hagin dictats en litigis entre administracions.

Prenent com a punt de partida la previsió de l'article 33.2 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, pel que fa als conflictes entres les CCAA i l'Estat per temes competencials i el mecanisme institucionalitzat existent i que ha funcionat en les dues darreres dècades, i analitzant també altres procediments de resolució de conflictes existents, a nivell autonòmic, estatal, europeu i iberoamericà, es formula una proposta concreta de procediment de resolució de conflictes, nucli essencial del document, que està caracteritzada pel seu caràcter obligatori, regit pel principi antiformalista, sense la intervenció de persones alienes a les administracions i apostant per la virtualitat i la tramitació electrònica, per respecte als principis de celeritat i eficàcia i simplificació administrativa.

El treball també reflexiona sobre el paper dels òrgans de naturalesa consultiva, tant a nivell estatal com a nivell del territori de Catalunya. I, en aquest sentit, s'analitza si tant el Consell d'Estat, la Comissió Jurídica Assessora i el Consell de Garanties Estatutàries, en exercici de les seves funcions consultives, podrien tenir un paper actiu i determinant alhora de resoldre discrepàncies, conflictes o divergències entre administracions.

La proposta concreta culmina amb la definició d'un procediment específic i la introducció d'un seguit de modificacions normatives que haurien de permetre la implantació d'aquest sistema de resolució de conflictes, bàsicament de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

La raó de ser de l'estudi està íntimament lligada a l'objectiu 16 de l'Agenda 2030 sobre pau, justícia i institucions sòlides, que estableix entre les seves metes la creació d'institucions eficaces i transparents, garantir la igualtat de tots/totes a l'accés a la justícia, promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible i enfortir les institucions en favor de la pau. I, tenint en compte, també, que per a l'Administració, la resolució dels conflictes mitjançant la conciliació, l'arbitratge, el diàleg i la mediació, comporta l'avantatge d'una utilització més eficient dels recursos públics, millora la seva imatge front a la societat i afavoreix la dinamització del procés, atès que és una manifestació dels principis d'eficàcia, eficiència i transparència, així com del dret a la bona administració que contempla l'art. 41 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (2010/C 83/02).

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació