Cos de Mestres. Educació Física (T2)

Cos de Mestres. Educació Física (T2)

Temari volum 2

Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-5700-5
Año de edición:
2022
Páginas:
182
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Educación
Índice

Tema 14. Els esports. Concepte i classificacions. L'esport com a activitat educativa. Esports individuals i col·lectius presents a l'escola: aspectes tècnics i tàctics elementals i la seva didàctica.

Tema 15. Educació física i esport com a element sociocultural. Jocs i esports populars, autòctons i tradicionals. Les activitats físiques organitzades al medi natural.

Tema 16. Principis de sistemàtica de l'exercici i elements estructurals del moviment. Sistemes de desenvolupament de l'activitat física (analítics, naturals, rítmics...).

Tema 17. Desenvolupament de les capacitats físiques bàsiques en edat escolar. Factors entrenables i no entrenables. L'adaptació a l'esforç físic en nens i nenes.

Tema 18. El desenvolupament de les habilitats. Principis fonamentals de l'entrenament. Adequació de l'entrenament en l'activitat física als cicles d'educació primària.

Tema 19. Recursos i materials didàctics específics de l'àrea d'educació física: classificació i característiques que han de tenir en funció de l'activitat física per la qual s'han d'utilitzar. Utilització dels recursos de la comunitat.

Tema 20. Organització de grups i tasques. La planificació d'activitats d'ensenyament i aprenentatge a l'àrea d'educació física: models de sessió.

Tema 21. Alumnes amb necessitats educatives especials. Característiques generals dels tipus i grau de minusvalidesa: motores, psíquiques, sensorials, en relació amb l'activitat física.

Tema 22. El desenvolupament motriu i perceptiu en els infants discapacitats. La integració escolar com a resposta educativa. Implicacions de l'àrea d'educació física.

Tema 23. Mètodes d'ensenyament en educació física. Adequació als principis metodològics de l'educació primària.

Tema 24. L'avaluació de l'educació física a l'educació primària. Avaluació del procés d'aprenentatge i del procés d'ensenyament: mecanismes i instruments. Funció dels criteris d'avaluació d'etapa.

Tema 25. La coeducació i igualtat de sexes en el context escolar i en l'activitat d'educació física. Estereotips i actituds sexistes en l'educació física. Intervenció educativa.

Resumen

L'editorial MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen el temari d'Educació Física per a l'accés al cos de Mestres segons el programa oficial vigent.

En aquest volum incloem els temes 14 a 25, elaborats tenint en compte la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i el Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema i bibliografia especialitzada.

Otros libros de la materia