TEMARI ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNIVERSITAT DE BARCELONA

TEMARI ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-11-16047-6
Año de edición:
2021
Páginas:
608
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

BLOC I. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Tema 1. L'autonomia universitària en la Constitució espanyola. La Llei orgànica 62001, de 21 de desembre, d'universitats. Estructura i contingut.
Tema 2. La Llei 12003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. Estructura i contingut.
Tema 3. L'Estatut de la Universitat de Barcelona. Òrgans de govern. Aspectes organitzatius de la Universitat de Barcelona. La gestió econòmica i el pressupost.
Tema 4. L'espai europeu d'educació superior: estudis de grau i màster. Regulació dels ensenyaments oficials de doctorat. Equivalència i homologació de títols estrangers d'educació superior.

BLOC II. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU, RÈGIM JURÍDIC I LEGISLACIÓ GENERAL
Tema 5. Principis de l'organització administrativa. L'òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes d'òrgans. Els òrgans col·legiats. La competència administrativa: concepte. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.
Tema 6. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. L'eficàcia de l'acte administratiu. La notificació i la publicació. Actes nuls i actes anul·lables.
Tema 7. El procediment administratiu electrònic. La seu electrònica, el registre i la notificació.
Tema 8. L'administració electrònica: fonaments i principis. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d'identificació i autenticació.
Tema 9. Revisió dels actes administratius en via administrativa: d'ofici i els recursos administratius. Concepte i classes. Recurs d'alçada, recurs de reposició i recurs de revisió. El recurs contenciós administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.
Tema 10. La Llei 192014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: estructura general, títol I (disposicions generals) i títol II (de la transparència).
Tema 11. El Reglament (UE) 2016679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 9546CE (Reglament general de protecció de dades): estructura general, capítol I (disposicions generals), capítol II (principis) i capítol III (drets de l'interessat).

BLOC III. RECURSOS HUMANS
Tema 12. El Reial decret legislatiu 52015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i el Decret legislatiu 11997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Tema 13. El personal d'administració i serveis de les universitats públiques catalanes. La selecció de personal. Sistemes de provisió de llocs de treball.
Tema 14. Personal docent i investigador de les universitats públiques. Categories.
Tema 15. La Llei 311995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. El Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona. Estructura general.
Tema 16. Normativa en matèria d'igualtat. El Pla d'igualtat de la Universitat de Barcelona: punts 3 (Marc normatiu i institucional) i 5 (El Pla: eixos i accions).

Resumen

Té a les seves mans el Temari que ADAMS ha elaborat per a la preparació de les proves d'accés a l'escala auxiliar administrativa de la Universitat de Barcelona.
Aquest llibre desenvolupa el programa oficial, estructurat en tres blocs de matèries: Organització i gestió de la Universitat de Barcelona; Procediment administratiu, règim jurídic i legislació general; i Recursos humans.
En definitiva, creiem que aquest volum, juntament amb l'edició del llibre de Qüestionaris resulta l'eina més eficaç per a l'opositor interessat en accedir a la funció pública de la Universitat de Barcelona.

Otros libros de la materia