TEMARI 3. COS ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA

TEMARI 3. COS ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-436-2
Año de edición:
2020
Páginas:
626
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

Tema 23. El finançament de la Generalitat. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. L’estructura del pressupost: la classificació orgànica, econòmica, funcional i per programes, i territorial.

Tema 24. La gestió pressupostària. L’execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs.

Tema 25. El cicle pressupostari: elaboració, tramitació parlamentària i aprovació. La pròrroga del pressupost. Les modificacions pressupostàries: concepte, marc legal, procediment general i tipus. El control pressupostari intern i extern.

Tema 26. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

Tema 27. Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia, característiques essencials i característiques de la contractació electrònica. Els requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l’empresari. La classificació empresarial i el Registre d’empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.

Tema 28. L’expedient de contractació. La preparació dels contractes. La tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L’adjudicació del contracte: les formes d’adjudicació.

Tema 29. La normativa reguladora de la funció pública. Les classes d’empleats públics. L’estructura de l’ocupació pública. L’adquisició i pèrdua de la relació de servei. Les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i mobilitat. El règim d’incompatibilitats.

Tema 30. Els drets dels empleats públics. Els drets individuals i els drets individuals exercits col·lectivament. El dret a la carrera professional i a la promoció interna. L’avaluació de l’acompliment. El codi de conducta. Els deures dels empleats públics. El règim disciplinari.

Tema 31. La normativa aplicable al personal de la Generalitat sobre el tracte no discriminatori i la igualtat entre persones. Les polítiques per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. El Protocol per a les administracions públiques per a l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d’edat.

Tema 32. Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, el suborn, i el tràfic d’influències. Les negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i els abusos en l’exercici de la seva funció.

Tema 33. La ciberseguretat a l’Administració. Mesures corporatives i mesures de bones pràctiques personals. La Instrucció sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 34. El núvol: definició, serveis i aplicacions principals. El OneDrive com a eina corporativa: utilitats de comunicació i de treball col·laboratiu.

Tema 35. El cicle de vida de les dades: descripció i fases. Les dades obertes: descripció, principis i beneficis. Els formats reutilitzables: descripció i usos. La mineria de dades: descripció i aplicacions.

Resumen

Surt al carrer el tercer volum del Temari per a les proves selectives d accés al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya, amb l objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració. Aquest llibre desenvolupa el contingut dels temes 23 a 35 del programa oficial, publicat per Resolució PDA/3313/2019, de 29 de novembre (DOGC de 5/12/2019). Es complementa amb el Temari 1, el Temari 2, un llibre de Qüestionaris i un altre de Supòsits Pràctics i Competències Professionals. En definitiva, amb aquests cinc volums actualitzats, oferim l'opositor l'eina més eficaç per accedir al Cos Administratiu de la Generalitat.

Artículos relacionados

Otros libros de la materia