TEMARI 2. COS ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA

TEMARI 2. COS ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-435-5
Año de edición:
2020
Páginas:
364
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

Tema 12. L’Administració pública: concepte i principis. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració, dret d’accés als serveis i la informació pública, el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques.

Tema 13. La competència administrativa. La titularitat i l’exercici de la competència. La direcció i supervisió. La delegació de competències. L’avocació. L’encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència. El funcionament dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.

Tema 14. Els interessats en el procediment administratiu. Normes generals d’actuació. El procediment administratiu: fases, terminis, requisits dels actes administratius, eficàcia dels actes, nul·litat i anul·labilitat. Els drets els interessats en un procediment administratiu.

Tema 15. La iniciació del procediment administratiu. Informació i actuacions prèvies. Mesures provisionals. Acumulació. La iniciació del procediment d’ofici per part de l’Administració. L’inici del procediment a sol·licitud de l’interessat.

Tema 16. L’ordenació del procediment. L’expedient administratiu. Impuls. Instrucció. La finalització del procediment administratiu. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.

Tema 17. L’execució de les resolucions administratives. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius.

Tema 18. La regulació del funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica, el portal d’Internet, els sistemes d’identificació de les administracions públiques, l’actuació administrativa automatitzada, els sistemes de signatura per a l’actuació administrativa automatitzada, la signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques, l’assegurament i interoperabilitat de la signatura electrònica, l’intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació, i l’arxiu electrònic de documents.

Tema 19. El model català d’administració electrònica. Els avantatges de l’administració electrònica. Els drets dels ciutadans a relacionar-se amb l’Administració pública per mitjans electrònics. Dades i documents que no cal aportar davant l’Administració. Les eines que componen l’administració electrònica de la Generalitat.

Tema 20. Els registres d’entrada i sortida de documents administratius: normativa aplicable i organització. Oficines d’assistència en matèria de registre.

Tema 21. La gestió documental a l’Administració de la Generalitat. La gestió dels documents administratius. Processos de la gestió documental. Gestió general dels documents administratius. Gestió dels documents electrònics. Avaluació i tria. Transferència de documents.

Tema 22. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la convocatòria de reunió, l’acta de reunió, l’ofici, i la sol·licitud. Criteris formals de la Generalitat per a l’elaboració de documents administratius. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.

Resumen

Surt al carrer una nova edició del segon volum del Temari per a les proves selectives d accés al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya, amb l objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració.
Aquest llibre desenvolupa el contingut dels temes 12 a 22 del programa oficial, publicat per Resolució PDA/3313/2019, de 29 de novembre (DOGC de 5/12/2019). Es complementa amb el Temari 1, el Temari 3, un llibre de Qüestionaris i un altre de Supòsits Pràctics i Competències Professionals.
En definitiva, amb aquests cinc volums actualitzats, oferim l'opositor l'eina més eficaç per accedir al Cos Administratiu de la Generalitat.

Artículos relacionados

Otros libros de la materia