TEMARI 1. COS ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA

TEMARI 1. COS ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-434-8
Año de edición:
2019
Páginas:
660
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

Tema 1. Conceptes generals. Bon Govern. Transparència. Dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Cartes de serveis. Avaluació permanent dels serveis públics. Govern obert.

Tema 2. Regulació de la transparència en l’activitat pública: disposicions, obligacions i límits. Publicitat activa.

Tema 3. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El consentiment de menors. Dret d’informació. Drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Notificacions de violacions de seguretat.

Tema 4. El Pla de Govern. Eixos del Pla de Govern. Gestió dels serveis públics. L’avaluació econòmica de les polítiques públiques.

Tema 5. Marc constitucional I: principis, drets i deures fonamentals de les persones. Garanties.

Tema 6. Marc constitucional II: Les Corts Generals. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble.

Tema 7. Organització territorial. Comunitats autònomes: estatuts d’autonomia, distribució de competències i finançament. Entitats locals: municipi, província, comarca, vegueria i altres ens locals supramunicipals.

Tema 8. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: naturalesa, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.

Tema 9. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries. El Síndic de Greuges.

Tema 10. Organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments, estructura i atribucions. El sector públic institucional.

Tema 11. La Unió Europea. Organització. Institucions. Incidència del dret comunitari en l’ordenament jurídic dels estats membres. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Resumen

Surt al carrer una nova edició del primer volum del Temari per a les proves selectives d accés al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya, amb l objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració. Aquest llibre desenvolupa el contingut dels 11 temes primers del programa oficial, publicat per Resolució PDA/3313/2019, de 29 de novembre (DOGC de 5/12/2019). Es complementa amb el Temari 2, el Temari 3, un llibre de Qüestionaris i un altre de Supòsits Pràctics i Competències Professionals. En definitiva, amb aquests cinc volums actualitzats, oferim l'opositor l'eina més eficaç per accedir al Cos Administratiu de la Generalitat.

Artículos relacionados

Otros libros de la materia