TÉCNICS ESPECIALISTES I AUXILIARS TÉCNICS GENERALITAT DE CATALUNYA

TÉCNICS ESPECIALISTES I AUXILIARS TÉCNICS GENERALITAT DE CATALUNYA

PART GENERAL

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-737-0
Año de edición:
2021
Páginas:
796
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

Tema 1. Bon govern i transparència: concepte i principis. Dret d'accés als serveis públics i a la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics.

Tema 2. El dret a la protecció de les dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades: accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició.

Tema 3. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. Les Corts Generals, el Govern, el poder judicial, el Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble.

Tema 4. L'organització territorial. Les comunitats autònomes: els estatuts d'autonomia i la distribució de competències. Les entitats locals: el municipi, la província, la comarca i la vegueria.

Tema 5. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, i tipologia de competències. L'organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Síndic de Greuges.

Tema 6. La Unió Europea: organització i institucions. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 7. L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. La competència administrativa: concepte, titularitat i exercici.

Tema 8. El procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius. La revisió dels actes en via administrativa. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte, estructura, cicle pressupostari i control.

Tema 9. La funció pública: les classes d'empleats públics, l'adquisició i pèrdua de la relació de servei, i les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d'incompatibilitats. El règim disciplinari. Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.

Tema 10. Els drets i deures dels empleats públics. El codi de conducta dels empleats públics. La prevenció de riscos laborals: concepte i principis. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Resumen

Té a les seves mans la nova edició del Temari que ADAMS ha elaborat per a la preparació de la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de tècnics especialistes i al cos d'auxiliars tècnics de la Generalitat, aprovat per Resolució PDA/3295/2020, de 14 de desembre (DOGC núm. 8297, de 17/12/2020).

Aquest volum desenvolupa els 10 temes de la part general del temari, i es completa, en el cas de Grup de Serveis Penitenciaris, amb els volums de la part específica i el llibre de Qüestionaris.

En definitiva, es tracta que aquest manual compleixi l'objectiu que tot opositor persegueix, optimitzar les hores d'estudi i presentar-se a l'examen amb garanties d'èxit.

Otros libros de la materia