TÈCNIC-A MITJÀ-NA. TEMARI COMÚ. AJUNTAMENT DE BARCELONA

TÈCNIC-A MITJÀ-NA. TEMARI COMÚ. AJUNTAMENT DE BARCELONA

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-560-4
Año de edición:
2020
Páginas:
722
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.
Tema 2. El Govern: funcions, potestats i composició. La relació del Govern amb les Corts Generals.
Tema 3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.
Tema 4. El Poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Tema 5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets-Llei. El reglament.
Tema 6. Organització territorial de l'Estat: L'Administració Pública a l'ordenament jurídic espanyol. Tipologia d'Administracions Públiques.
Tema 7. L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. El règim local a l'Estatut.
Tema 8. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.
Tema 9. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política i l'organització executiva. Els Districtes i els Sectors. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d'entitats públiques per a la gestió dels serveis públics.
Tema 10. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requiits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.
Tema 11. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.
Tema 12. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. La provisió dels llocs de treball: sistemes de provisió. La promoció professional. El grau personal.
Tema 13. El Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones de l'Ajuntament de Barcelona. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de carácter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

Resumen

Té a les seves mans el Temari comú que ADAMS ha elaborat per a la preparació de les proves d accés a llocs de Tècnic-a mitjàn-a de l Ajuntament de Barcelona.

Aquest llibre inclou els 13 temes que configuren la part de temari administratiu comú exigit per a les diferents especialitats d aquesta categoria (ciències socials, arquitectura i enginyeria, art i història, etc.).

Otros libros de la materia