QÜESTIONARIS ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNIVERSITAT DE BARCELONA

QÜESTIONARIS ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-11-16048-3
Año de edición:
2022
Páginas:
414
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

TESTS DE TEMES
Tema 1. L'autonomia universitària a la Constitució espanyola. La Llei orgànica 62001, de 21 de desembre, d'universitats. Estructura i contingut.

Tema 2. La Llei 12003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. Estructura i contingut.

Tema 3. L'Estatut de la Universitat de Barcelona. Òrgans de govern. Aspectes organitzatius de la Universitat de Barcelona. La gestió econòmica i el pressupost.

Tema 4. L'espai europeu d'educació superior: estudis de grau i màster. Regulació dels ensenyaments oficials de doctorat. Equivalència i homologació de títols estrangers d'educació superior.

Tema 5. Principis de l'organització administrativa. L'òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes d'òrgans. Els òrgans col·legiats. La competència administrativa: concepte. La jerarquia administrativa.
La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.

Tema 6. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. L'eficàcia de l'acte administratiu. La notificació i la publicació. Actes nuls i actes anul·lables.

Tema 7. El procediment administratiu electrònic. La seu electrònica, el registre i la notificació.

Tema 8. L'administració electrònica: fonaments i principis. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d'identificació i autenticació.

Tema 9. Revisió dels actes en via administrativa: d'ofici i els recursos administratius. Concepte i classes. Recurs d'alçada, recurs de reposició i recurs de revisió. El recurs contenciós administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 10. La Llei 192014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: estructura general, títol I (disposicions generals) i títol II (de la transparència).

Tema 11. El Reglament (UE) 2016679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la directiva 9546CE (Reglament general de protecció de dades): estructura general, capítol I (disposicions generals), capítol II (principis) i capítol III (drets de l'interessat)

Tema 12. El Reial decret legislatiu 52015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i el Decret Legislatiu 11997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Tema 13. El personal d'administració i serveis de les universitats públiques catalanes. La selecció de personal. Sistemes de provisió de llocs de treball.

Tema 14. Personal docent i investigador de les universitats públiques. Categories.

Tema 15. La Llei 311995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. El Pla de prevenció de la Universitat de Barcelona. Estructura general.

Tema 16. Normativa en matèria d'igualtat. El Pla d'igualtat de la Universitat de Barcelona: punts 3 (Marc normatiu i institucional) i 5 (El Pla: eixos i accions).

TESTS PARCIALS
Test Bloc I (Temes 1 a 4)
Test Bloc II (Temes 5 a 11)
Test Bloc III (Temes 12 a 16)
TESTS D'EXAMEN
Test d'Examen 1
Test d'Examen 2
Test d'Examen 3
Test d'Examen 4
Test d'Examen 5
Test d'Examen 6
Test d'Examen 7
Test d'Examen 8

Resumen

Amb més de 500 anys d'història, la Universitat de Barcelona gaudeix del privilegi de ser la principal Universitat de Catalunya. Formar part de la seva comunitat i compartir els objectius que persegueix, en integrar-se com a personal administratiu, és un orgull que aquest volum pretén facilitar als seus aspirants.Els coneixements exigits per esdevenir auxiliar administratiu de la Universitat de Barcelona abasten, entre altres, el dret constitucional i autonòmic, el dret administratiu i la normativa universitària d'aplicació específica a aquesta institució. Aquest qüestionari els compila de forma rigorosa, però també amena i dinàmica.En definitiva, amb un total de 840 preguntes, aquest volum ofereix una eina complementària fonamental per a la superació dels exercicis a què va dirigit.En pàgines interiors disposa de la informació necessària per a accedir a la versió online d'aquest qüestionari.

Otros libros de la materia