COSSOS ESPECIALS: SUBGRUPS A1 I A2. GENERALITAT DE CATALUNYA. TEMARI COMÚ I QÜESTIONARIS. VOL 2

COSSOS ESPECIALS: SUBGRUPS A1 I A2. GENERALITAT DE CATALUNYA. TEMARI COMÚ I QÜESTIONARIS. VOL 2

VOLUM II

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-9147-917-8
Año de edición:
2019
Páginas:
546
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

4.POLÍTIQUES PÚBLIQUES I LA SEVA AVALUACIÓ
Tema 15. El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
Tema 16. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.
Tema 17. L’avaluació econòmica de les polítiques públiques.

5.ACTIVITAT DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Tema 18. La contractació pública. Classificació dels contractes. Les formes d’adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l’Administració. La contractació electrònica.
Tema 19. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d’inspecció. Drets i deures dels subjectes intervinents. Les actes d’inspecció. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.
Tema 20. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

6.FINANCES PÚBLIQUES
Tema 21. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. Els ingressos.
Tema 22. La gestió pressupostària. L’execució de les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs. El control, supervisió i fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

7.FUNCIÓ PÚBLICA
Tema 23. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. La gestió de recursos humans: ordenació dels llocs de treball, selecció de personal, i provisió de llocs de treball. Situacions administratives. Grau personal.
Tema 24. Drets del personal. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l’acompliment. Règim disciplinari. Seguretat i salut en el treball. Mesures d’igualtat per raó de gènere.
Tema 25. Conceptes generals dels delictes contra l’Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l’abandó de destinació i l’omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d’auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d’influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il•legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l’exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

Soluciones Tests de Temes

Resumen

Surt al carrer una nova edició actualitzada del nostre volum II del Temari comú i Qüestionaris per a la preparació de les proves selectives d'accés als Cossos d Administració especial (subgrups A1 i A2) de la Generalitat de Catalunya. Aquesta obra conté els temes corresponents als quatre últims blocs del programa oficial i els seus respectius qüestionaris: Polítiques públiques i la seva avaluació; Activitat de l'Administració Pública; Finances públiques; i Funció pública.El contingut d'aquest llibre, doncs, està basat en el programa oficial, publicat per Resolució PDA/2196/2018, de 25 de setembre (DOGC núm. 7716). En definitiva, creiem que aquest juntament amb el volum I, resulta l eina més eficaç per a l opositor interessat a accedir a la funció pública de la Generalitat.

Otros libros de la materia