Cos Subaltern (Temari) de la Generalitat de Catalunya
Llibre

Cos Subaltern (Temari) de la Generalitat de Catalunya

Catalán
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-310-1
Año de edición:
2023

Aquesta edició recull els 8 temes del programa oficial de les proves selectives d'accés al Cos Subaltern de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC de 29/07/2022, per la Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol. Aquesta edició és vàlida per als processos de torn lliure i estabilització.
En el seu contingut, aquest volum compatibilitza la seva fonamental orientació didàctica, que es manifesta en la inclusió d'esquemes, gràfics i diferents estils de font, amb la redacció rigorosa i sistemàtica que correspon a tot manual dirigit a futurs professionals de la funció pública.
Entenem, doncs, que aquest llibre, juntament amb la base de preguntes d'ADAMS Test per a la part de qüestionaris, integra la col·lecció més completa i eficaç per aconseguir l'objectiu, seu i nostre, de superar aquest procés selectiu.

Tema 1. Marc constitucional: principis, drets i deures fonamentals de les persones. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis i tipologia de competències. El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya. El Govern de la Generalitat de Catalunya.

Tema 2. Organització i funcionament de la Generalitat de Catalunya: principis d'organització i funcionament. Els departaments: la seva estructura organitzativa i les unitats directives que els componen. El sistema educatiu de Catalunya: el dret a l'educació, els ensenyaments obligatoris i gratuïts, l'organització de l'ensenyament i l'organització dels centres docents.

Tema 3. Els drets de les persones interessades en un procediment administratiu: el concepte de persona interessada; el concepte de procediment administratiu; el dret d'identificació i compareixença; els drets relacionats amb les dades i els documents; el dret d'atenció i informació.

Tema 4. El personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: classes de personal. Sistemes d'accés a la funció pública. Drets i obligacions del personal. Drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Mesures d'igualtat per raó de gènere. Requisits d'accés i d'exercici de professions i activitats que impliquin tracte amb menors d'edat. Delictes d'infidelitat en la custòdia de documents i de violació de secrets.

Tema 5. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els drets de la ciutadania en les seves relacions amb l'Administració pública: el dret a la no-discriminació i a una atenció adequada, els drets lingüístics, el dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, el dret d'accés als serveis i a la informació pública.

Tema 6. Atenció a la ciutadania i processos de comunicació interpersonal:
la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d'escolta, la comunicació assertiva, estratègies d'actuació en situacions difícils i actuació en cas de comportaments agressius. La comunicació cara cara. Especificitats de l'atenció telefònica. Identificació dels visitants. Serveis de les oficines d'atenció ciutadana.

Tema 7. Nocions bàsiques de la navegació i cerca per internet. Nocions bàsiques de l'ús del correu electrònic i de les utilitats del calendari. Nocions bàsiques del processador de textos. Nocions bàsiques del full de càlcul. Administració electrònica. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Valisa Electrònica (e-Valisa). Certificat digital i signatura electrònica.

Tema 8. Ús del material: descripció de material fungible i de material no fungible. Seguretat laboral en la manipulació manual de càrregues: característiques de la càrrega, esforç físic necessari, mesures preventives i manteniment de l'esquena. Bones pràctiques ambientals: eficiència en l'àmbit de l'energia, eficiència en l'ús del paper, gestió adequada dels residus i eficiència en l'ús de l'aigua.

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació