COS DE MESTRES (T2). PRIMÀRIA

COS DE MESTRES (T2). PRIMÀRIA

TEMARI VOLUM 2

Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-5399-1
Año de edición:
2022
Páginas:
204
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Educación
Índice

Tema 15. La intervenció educativa en la reflexió sistemàtica sobre el llenguatge en l'educació primària en relació amb les condicions d'ús: el context comunicatiu, els àmbits d'ús i el text. L'adquisició de la lectura i l'escriptura.

Tema 16. L'educació literària en el context escolar. Manifestacions literàries més importants aplicades a l'educació primària. Tècniques i estratègies d'utilització de la literatura infantil i juvenil. La biblioteca escolar i la biblioteca d'aula com a recursos didàctics en l'educació primària.

Tema 17. Procés d'adquisició i desenvolupament del llenguatge en l'educació primària: comprensió i expressió oral, elements no lingüístics que acompanyen la comunicació oral. Estratègies d'intervenció educativa.

Tema 18. Desenvolupament i característiques del procés lector en l'educació primària. Tècniques i estratègies de comprensió lectora en diferents situacions de comunicació i amb diferents tipus de text. La lectura: plans de foment i estratègies d'intervenció educativa.

Tema 19. Desenvolupament de l'expressió escrita en l'educació primària. Mètodes i estratègies d'aprenentatge. Composició de diferents textos escrits. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. Estratègies d'intervenció educativa.

Tema 20. L'àrea de matemàtiques a l'educació primària: enfocament, característiques i propostes d'intervenció educativa. Contribució al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d'avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.

Tema 21. Resolució de problemes. Diferents classes i mètodes de resolució. Planificació, gestió dels recursos, representació, interpretació i valoració del resultats. Estratègies d'intervenció educativa.

Tema 22. L'aprenentatge dels nombres i el càlcul numèric. Nombres naturals, enters, fraccionaris i decimals. Sistemes de numeració. Relació entre els nombres. Operacions de càlcul i procediments del mateix (càlcul escrit, mental, estimació i calculadora). Intervenció educativa.

Tema 23. Les magnituds i la seva mesura. Unitats i instruments de mesura. Estimació i aproximació en les mesures. Recursos didàctics i intervenció educativa.

Tema 24. Evolució de la percepció espacial a l'educació primària. Elements, formes i relacions geomètriques a l'entorn: classificació i representació. Intervenció educativa.

Tema 25. Recollida, organització i representació de la informació. Taules de dades. Tipus de gràfics. Aplicacions en les diferents àrees i en la interpretació de dades. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per al tractament de dades.

Tema 26. L'àrea de llengua catalana i literatura en l'educació primària: enfocament i característiques. Contribució de l'àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d'avaluació. Relació amb altres àrees del currículum.

Tema 27. La literatura catalana en el context escolar. Manifestacions literàries més importants aplicades a l'educació primària. Tècniques i estratègies d'utilització de la literatura infantil. La biblioteca escolar com a recurs didàctic en l'educació literària.

Tema 28. L'àmbit de llengües en l'educació primària: ensenyament integrat. Transferència de coneixements d'una llengua a una altra. Contribució des de les àrees lingüístiques a l'assoliment de la competència plurilingüe i intercultural.

Resumen

L'editorial MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen una nova edició del temari de Primària per a l'accés al cos de mestres segons el programa oficial vigent.
En aquest volum incloem els temes 15 a 28, elaborats tenint en compte la legislació vigent en la data d'edició: la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, por la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE), publicada el desembre de l'any 2020 i d'aplicació des de la seva entrada en vigor, i el Decret 119/2015, del 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

La LOMLOE anirà modificant progressivament diferents aspectes del sistema educatiu espanyol. Són moments d'incertesa i és tasca dels opositors estar informats de les novetats que sorgeixin des del Ministeri d'Educació i Formació Professional, així com tenir en compte les adaptacions que posteriorment incorpori el currículum de la comunitat.

Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema y bibliografia especialitzada.

Otros libros de la materia