COS DE MESTRES (T1). PRIMÀRIA

COS DE MESTRES (T1). PRIMÀRIA

TEMARI VOLUM 1

Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-5398-4
Año de edición:
2022
Páginas:
204
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Educación
Índice

Tema 1. Característiques bàsiques del desenvolupament psicoevolutiu dels nens i nenes dels 6 als 12 anys. Aspectes cognitius, motrius, afectius i socials. Implicacions en el desenvolupament del procés educatiu i d'ensenyament-aprenentatge.

Tema 2. La concreció dels currículums en el marc del Projecte Educatiu de Centre. Programació docent per donar resposta a les diverses necessitats de l'alumnat: principis pedagògics que cal tenir en compte, estratègies per a la seva elaboració en el cicle, curs i aula. Coordinació docent.

Tema 3. La tutoria en l'educació primària. Recolzament i orientació en el procés d'aprenentatge. Col•laboració amb les famílies. Funcions del tutor en relació amb l'equip docent i altres professionals. El Pla d'Acció Tutorial. Propostes d'acció tutorial.

Tema 4. L'atenció a la diversitat de l'alumnat. Principis i estratègies. Mesures organitzatives, curriculars i didàctiques. Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Mesures educatives específiques.

Tema 5. L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat d'educació primària. Característiques, estratègies, tècniques i instruments d'avaluació. Promoció i plans específics de reforç.

Tema 6. Les tecnologies de la informació i la comunicació. Intervenció educativa per al seu ús i aplicació en les diferents àrees de coneixement.

Tema 7. L'àrea de coneixements del medi natural, social i cultural a l'educació primària: enfoc, característiques i propostes d'intervenció educativa. Contribució de l'àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d'avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.

Tema 8. Construcció de la noció de temps històric a l'educació primària. Àmbits d'estudi de processos i fets històrics. L'aprenentatge de les grans etapes històriques de la humanitat. Utilització de documents: orals, escrits i restes materials. Intervenció educativa.

Tema 9. L'entorn i la seva conservació. Relacions entre els elements dels ecosistemes. Factors de deteriorament i regeneració. Capacitat dels éssers humans per actuar sobre la natura. Intervenció educativa.

Tema 10. L'aprenentatge dels fenòmens físics i els canvis químics. Planificació i realització d'experiències per a l'estudi de propietats, característiques i comportament de la matèria i l'energia.

Tema 11. L'àrea d'educació per la ciutadania i els drets humans en l'educació primària: enfocament, característiques i propostes d'intervenció educativa. Contribució de l'àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d'avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.

Tema 12. L'àrea d'educació artística a l'educació primària com a àrea integrada: enfocament, característiques i propostes d'intervenció educativa. Contribució de l'àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d'avaluació: aspectes més rellevants. Relació amb altres àrees del currículum.

Tema 13. Els diferents llenguatges i tècniques artístiques. Intervenció educativa en l'elaboració de composicions plàstiques i imatges: planificació, disseny i organització en el procés; selecció i utilització de materials i tècniques.

Tema 14. L'àrea de llengua castellana i literatura en l'educació primària: enfocament, característiques i propostes d'intervenció educativa. Contribució de l'àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d'avaluació: aspectes més rellevants. Desenvolupament de la competència comunicativa en altres àrees del currículum.

Resumen

L'editorial MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen una nova edició del temari de Primària per a l'accés al cos de mestres segons el programa oficial vigent.
En aquest volum incloem els catorze primers temes, elaborats tenint en compte la legislació vigent en la data d'edició: la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, por la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE), publicada el desembre de l'any 2020 i d'aplicació des de la seva entrada en vigor, i el Decret119/2015, del 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

La LOMLOE anirà modificant progressivament diferents aspectes del sistema educatiu espanyol. Són moments d'incertesa i és tasca dels opositors estar informats de les novetats que sorgeixin des del Ministeri d'Educació i Formació Professional, així com tenir en compte les adaptacions que posteriorment incorpori el currículum de la comunitat.

Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema y bibliografia especialitzada.

Otros libros de la materia