COS DE MESTRES (T1). EDUCACIÓ INFANTIL

COS DE MESTRES (T1). EDUCACIÓ INFANTIL

TEMARI VOLUM 1

Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-5222-2
Año de edición:
2021
Páginas:
220
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Educación
Índice

Tema 1. Característiques generals del nen i la nena fins als sis anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El desenvolupament infantil en el primer any de vida. El paper dels adults.

Tema 2. El desenvolupament psicomotor en els nens i nenes fins als 6 anys. La psicomotricitat en el currículum d'educació infantil. La sensació i percepció com a font de coneixements. L'organització sensorial i perceptiva. La intervenció educativa.

Tema 3. El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament afectiu en els nens i nenes de 0 a 6 anys. Aportacions de diferents autors. La conquesta de l'autonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa.

Tema 4. El nen descobreix els altres. Procés de descobriment, de vinculació i acceptació. L'escola com a institució socialitzadora. El paper del centre d'educació infantil en la prevenció i intervenció amb nens i nenes en situació de risc social. Principals conflictes de la vida en grup.

Tema 5. Desenvolupament cognitiu fins als sis anys. El coneixement de la realitat. L'observació i exploració del món físic, natural i social. Gènesi i formació dels principals conceptes.

Tema 6. Influència dels principals corrents científics en l'educació infantil. Visió actual de les seves aportacions. Experiències renovadores rellevants. Valoració crítica.

Tema 7. La família com a primer agent de socialització. La transformació de la funció educativa de la família al llarg de la història. Expectatives familiars respecte l'educació infantil. Període d'adaptació dels nens i nenes al centre educatiu. Relacions entre la família i l'equip docent.

Tema 8. Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, higiene i activitat infantil. Prevenció d'accidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció educativa.

Tema 9. Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de menús. Trastorns infantils relacionats amb l'alimentació. Les hores de menjar com moments educatius.

Tema 10. L'educació sexual a l'etapa infantil. Descobriment i identificació amb el propi sexe. La construcció dels rols masculí i femení. Estratègies educatives per evitar la discriminació de gènere.

Tema 11. Consecució de les capacitats generals de l'etapa mitjançant els objectius i continguts de les àrees del currículum d'educació infantil.

Tema 12. Principis d'intervenció educativa en educació infantil. L'enfocament globalitzador. Sentit i significativitat de l'aprenentatge. Una metodologia basada en l'observació i l'experimentació. La seva concreció en el marc del projecte curricular.

Resumen

L'editorial MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen una nova edició del temari d'Educació Infantil per a l'accés al cos de Mestres segons el programa oficial vigent. En aquest volum incloem els dotze primers temes, elaborats tenint en compte la legislació vigent en la data d'edició: la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, por la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE), publicada el desembre de l'any 2020 i d'aplicació des de la seva entrada en vigor, i el Decret 101/2010, del 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer cicle d'educació infantil i el Decret 181/2008, del 9 de setembre pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil.

La LOMLOE anirà modificant progressivament diferents aspectes del sistema educatiu espanyol. Són moments d'incertesa i és tasca dels opositors estar informats de les novetats que sorgeixin des del Ministeri d'Educació i Formació Professional, així com tenir en compte les adaptacions que posteriorment incorpori el currículum de la comunitat.

Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema y bibliografia especialitzada.

Otros libros de la materia