COS DE MESTRES. AUDICIÓ I LLENGUATGE (T1)

COS DE MESTRES. AUDICIÓ I LLENGUATGE (T1)

TEMARI VOLUM 1

Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-5527-8
Año de edición:
2022
Páginas:
206
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Educación
Índice

Tema 1. L'evolució de l'educació especial a Europa en les últimes dècades: de la institucionalització i del model clínic a la normalització de serveis i al model pedagògic.

Tema 2. L'educació especial en el marc de la LOGSE. El seu desenvolupament normatiu. El concepte d'alumnes amb necessitats educatives especials.

Tema 3. El procés d'identificació i de valoració de les necessitats educatives especials dels alumnes i la seva relació amb el currículum. Decisions d'escolarització.

Tema 4. El centre ordinari i la resposta a les necessitats especials dels alumnes. El projecte educatiu i el projecte curricular en relació amb aquests alumnes. Les adaptacions curriculars.

Tema 5. El centre específic d'educació especial. Característiques del projecte educatiu i del projecte curricular: referents bàsics i criteris per a la seva elaboració.

Tema 6. Els recursos materials i personals per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Recursos de l'escola. Recursos externs a l'escola. Col•laboració entre serveis específics i serveis ordinaris.

Tema 7. Conceptes bàsics sobre la comunicació i el llenguatge. Adquisició i desenvolupament de la comunicació i el llenguatge i la seva relació amb el pensament social i afectiu.

Tema 8. Bases anatòmiques, fisiològiques i neurològiques del llenguatge. Processos de codificació i descodificació lingüística. Descripció i anàlisi dels components del llenguatge.

Tema 9. Característiques del llenguatge dels alumnes d'educació infantil i primària. Alteracions del llenguatge més freqüents en aquestes etapes educatives. Actuacions preventives.

Tema 10. Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. El procés d'avaluació i presa de dedicions relacionat amb els sistemes alternatius. El procés d'intervenció.

Tema 11. Les necessitats educatives especials dels alumnes amb deficiència auditiva. Aspectes diferencials en el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge.

Tema 12. Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes amb deficiència auditiva. Sistemes de detecció del dèficit auditiu.

Tema 13. La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes amb deficiència auditiva. Criteris per a l'elaboració d'adaptacions curriculars. Ajudes tècniques per a la comunicació: tipus i criteris d'utilització.

Resumen

L'editorial MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen el temari d'Audició i Llenguatge per a l'accés al cos de mestres segons el programa oficial vigent.

En aquest volum incloem els tretze primers temes, elaborats tenint en compte la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i el Decret 119/2015, del 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema y bibliografia especialitzada.

Otros libros de la materia