Cos de Gestió, Opció General, Part específica (T1) de la Generalitat de Catalunya

Cos de Gestió, Opció General, Part específica (T1) de la Generalitat de Catalunya

Temari 1

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-11-16009-4
Año de edición:
2022
Páginas:
508
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

POLÍTIQUES PÚBLIQUES I LA SEVA AVALUACIÓ
Tema 1. L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.

Tema 2. Avaluació de polítiques públiques. Tipologia d'avaluacions. Avaluació ex ante, intermèdia i ex post. Metodologia qualitativa en l'avaluació de les polítiques públiques.

Tema 3. Avaluació econòmica de polítiques públiques. Regulació de l'avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L'informe d'impacte econòmic i social.

Tema 4. Cartes de serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Metodologia d'elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia de mesures. Validació d'indicadors. Publicació de resultats.

ACTIVITAT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Tema 5. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.

Tema 6. El control jurisdiccional de l'Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte i naturalesa. El recurs contenciós administratiu. Les parts. Actes impugnables.

Tema 7. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L'extranet de les administracions públiques catalanes.

Tema 8. La gestió documental a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Gestió general dels documents administratius. Gestió dels documents electrònics. L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació dels documents. Avaluació i tria. Transferència de documents. L'arxiu electrònic únic. Arxius del Sistema de gestió documental.

Tema 9. L'organització administrativa per a la gestió de la contractació. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d'assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

Tema 10. La contractació electrònica. Tipus de contractes: contracte d'obres, contracte de subministrament, contracte de serveis, concessió d'obres públiques, concessió de serveis, contractes mixtos i contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.

Tema 11. Aspectes bàsics de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. Procediments de licitació. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Els efectes, el compliment i l'extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.

Tema 12. La preparació dels contractes. L'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.

Tema 13. Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Els efectes de les modificacions dels contractes.

Tema 14. Convenis. Definició i tipus de convenis. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut. Tràmit. Extinció. Efectes de la resolució dels convenis. El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.

Tema 15. L'activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Procediment d'ajuts.

Tema 16. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.

Resumen

Aquest Temari 1 Part específica (opció general) forma part de la col·lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves selectives per a l'accés a l'escala de gestió d'administració general del Cos de Gestió d'administració de la Generalitat de Catalunya, i desenvolupa els temes 1 a 16, exigits pel programa oficial, publicat per la Resolució PDA/482/2020, de 21 de febrer (DOGC. núm. 8072).
Considerem que aquest material constitueix l'eina més eficaç per a la preparació del procés selectiu a què es dirigeix, i estem segurs que l'ajudarà en la consecució de l'objectiu, seu i nostre, d'accedir a aquesta categoria de la funció pública.

Otros libros de la materia