COS DE GESTIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA (T3). PART GENERAL

COS DE GESTIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA (T3). PART GENERAL

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-752-3
Año de edición:
2021
Páginas:
258
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

VI. FUNCIÓ PÚBLICA
Tema 36 Classes de personal al servei al servei de les administracions públiques. Ordenació dels cossos i categories professionals de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Ordenació dels llocs de treball.
Tema 37 Accés a l'ocupació pública. Oferta d'ocupació pública. Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna.
Tema 38 Provisió de llocs de treball de personal funcionari de carrera i laboral fix. Mobilitat del personal. Remoció. Fi de la relació de servei del personal.
Tema 39 Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Drets del personal. Règim disciplinari.
Tema 40 Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
Tema 41 El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública.
Tema 42 Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.
VII. ADMINISTRACIÓ DIGITAL
Tema 43 Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.
Tema 44 Comunicació de la informació. Llenguatges, suports i canals de comunicació. Estratègia de comunicació. La comunicació a l'Administració pública.
Tema 45 El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. Xarxes socials de la Generalitat de Catalunya: pautes comunes per a la presència homogènia de la Generalitat a les xarxes socials, procediment, eines de xarxa social, usos i objectius.

Resumen

Aquest Temari 3 de la Part general (comuna a totes les opcions) forma part de la col·lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves selectives per a l'accés a l'escala de gestió d'administració general del Cos de Gestió d'administració de la Generalitat de Catalunya, i desenvolupa els temes 36 a 42 del bloc 6 "Funció pública" i 43 a 45 del bloc 7 "Administració digital", exigits pel programa oficial, publicat per la Resolució PDA/482/2020, de 21 de febrer (DOGC. núm. 8072).
Considerem que aquest material constitueix l'eina més eficaç pera a la preparació del procés selectiu a què es dirigeix, i estem segurs que l'ajudarà en la consecució de l'objectiu, seu i nostre, d'accedir a aquesta categoria de la funció pública.

Otros libros de la materia