COS DE GESTIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA (T2). PART GENERAL

COS DE GESTIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA (T2). PART GENERAL

Editorial:
Adams
ISBN:
978-84-1327-751-6
Año de edición:
2021
Páginas:
748
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

III. Polítiques Públiques

Tema 19. Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de diversitat funcional. Dret de les dones a erradicar la violència masclista. Igualtat efectiva de dones i homes. Drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Dret a l’accessibilitat.

Tema 20. Polítiques públiques en matèria de mobilitat, de territori, de medi ambient, de medi natural, d’urbanisme i d’habitatge.

Tema 21. Polítiques públiques en matèria de justícia i serveis penitenciaris, i de seguretat i emergències.

Tema 22. Polítiques públiques en matèria d’afers socials; de salut; d’ensenyament, d’universitats i de recerca; d’esports; i de cultura i llengua catalana.

Tema 23. Polítiques públiques en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació; d’empresa, indústria i energia; i de comerç i turisme.

Tema 24. Polítiques públiques en matèria de treball i ocupació. El Pla de desenvolupament de polítiques d’ocupació de Catalunya: diagnosi, col·lectius diana, i programes i serveis ocupacionals.

Tema 25. Polítiques públiques en matèria d’afers i relacions institucionals i exteriors.

Tema 26. Polítiques públiques en matèria de telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital. L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Estratègies de desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): l’Agenda Digital per a Catalunya.

IV. Estadística

Tema 27. Estadística: definició i conceptes principals. Estadística descriptiva i inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. Distribució de freqüències. Valors representatius d’una distribució estadística unidimensional. La mitjana aritmètica. La moda. La mediana. Mesures de dispersió d’una distribució unidimensional: el rang, el percentil, la variància i la desviació tipus.

Tema 28. Probabilitat: conceptes principals. Probabilitat condicionada. Variable aleatòria. Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d’una població. Tipus de mostreig.

V. Activitat de les administracions públiques

Tema 29. L’acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma de l’acte administratiu. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. L’executivitat de l’acte administratiu. La notificació i publicació de l’acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

Tema 30. Els interessats en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 31. El model català d’administració electrònica. Avantatges de l’administració electrònica. L’accés electrònic del ciutadà a l’Administració de la Generalitat. L’atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L’espai digital del ciutadà i de l’empresa. El registre electrònic. Les oficines d’assistència en matèria de registre. Dades i documents que no cal aportar davant l’Administració.

Tema 32. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d’adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l’Administració.

Tema 33. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L’activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.

Tema 34. Potestat d’inspecció i control de les administracions públiques. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador.

Tema 35. El model de finançament. La Llei de finances públiques de Catalunya. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.

Resumen

Aquest Temari 2 de la Part general (comuna a totes les opcions) forma part de la col·lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves selectives per a l accés a l escala de gestió d administració general del Cos de Gestió d administració de la Generalitat de Catalunya, i desenvolupa els temes 19 a 26 del bloc 3 Polítiques Públiques , 27 i 28 del bloc 4 Estadística , i els temes 29 a 35 del bloc 5 Activitat de les Administracions Públiques , exigits pel programa oficial, publicat per la Resolució PDA/482/2020, de 21 de febrer (DOGC. núm. 8072).

Otros libros de la materia