COS DE GESTIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA (T1). PART GENERAL

COS DE GESTIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA (T1). PART GENERAL

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-750-9
Año de edición:
2021
Páginas:
856
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

I. TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN

Tema 1. L'ètica pública. El Codi ètic del servei públic. Normativa en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Definicions. Àmbit d'aplicació. Transparència en l'activitat pública. Obligacions de transparència. Límits a les obligacions de transparència.

Tema 2. Publicitat activa: informació subjecta al règim de transparència. Reutilització de la informació pública: condicions i modalitats. El dret d'accés a la informació pública: límits i accés parcial a la informació pública. Exercici del dret d'accés a la informació pública: procediment, requisits i garanties. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

Tema 3. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (big data).

Mineria de dades (data mining).

Tema 4. Bon govern: codi de conducta dels alts càrrecs, el dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat, les cartes de servei i la millora de la qualitat normativa. Govern obert: principis i impuls, mesures de foment, i participació ciutadana en l'elaboració de disposicions generals.

Tema 5. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.

Tema 6. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.II. ORGANITZACIÓ I MARC NORMATIU DEL SECTOR PÚBLIC

Tema 7. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.

Tema 8. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.

Tema 9. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

Tema 10. Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d'òrgans.

Tema 11. Sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.

Tema 12. Unió Europea. Àmbits d'actuació. El mercat únic europeu. La lliure circulació de mercaderies, capitals i treballadors. La llibertat d'establiment i la lliure prestació de serveis. La ciutadania de la Unió Europea. El control de les fronteres exteriors.

Tema 13. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes. Mitjans financers i personals de la Unió Europea.

Tema 14. L'Administració local. La Llei de bases del règim local. Regulació del règim local a Catalunya. Organització i competències municipals. Règims municipals especials. Organització comarcal de Catalunya. La vegueria.

Tema 15. Règim jurídic del sector públic. Composició del sector públic. Principis d'actuació i funcionament. Principis d'intervenció de les administracions públiques per a la realització d'una activitat. Els òrgans administratius. Els òrgans consultius. Competència, delegació, avocació, encàrrec de gestió i delegació de signatura.

Tema 16. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.

Tema 17. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 18. La jerarquia de les normes jurídiques. El principi de legalitat. El reglament. Les classes de reglament. La titularitat de la potestat reglamentària, la jerarquia dels reglaments i el principi d'inderogabilitat singular dels reglaments.

Resumen

Aquest Temari 1 de la Part general (comuna a totes les opcions) forma part de la col·lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves selectives per a l'accés a l'escala de gestió d'administració general del Cos de Gestió d'administració de la Generalitat de Catalunya, i desenvolupa els temes 1 a 6 del bloc 1 Transparència, accés a la informació pública i bon govern , i 7 a 18 del bloc 2 Organització i marc normatiu del sector públic , exigits pel programa oficial, publicat per la Resolució PDA/482/2020, de 21 de febrer (DOGC. núm. 8072).

Considerem que aquest material constitueix l'eina més eficaç pera a la preparació del procés selectiu a què es dirigeix, i estem segurs que l'ajudarà en la consecució de l'objectiu, seu i nostre, d'accedir a aquesta categoria de la funció pública.

Otros libros de la materia